donderdag 17 april 2014

Baarn als Woonplaats deel 2

Woont ge in Nederland, maar overweegt ge om een of andere reden verandering van woon­plaats, hebt ge het plan u in Nederland te vesti­gen en verkeert ge nog in twijfel omtrent de plaats. waar ge u zult nederzetten, maakt ge plannen om uw vacantie door te brengen. Zo begon Broekhuyzen zijn pleidooi om in Baarn te komen wonen in deel 1. Nu het tweede deel van zijn pleidooi:
We zeiden u reeds: de belastingen zijn laag in Baarn en zeer laag in verhouding tot alle geriefelijkheden, welke een zorgzaam gemeentebestuur den inwoner biedt. Op de vermogenbelasting worden geen gemeentelijke opcentengeheven, op de personeele belasting van 70 tot 110, op grondbelasting 80 opcenten voor gebouwde en 20 opcenten voor ongebouwde eigendommen, terwijl ook op de autobelasting (personeele belasting) door de gemeente geen opcenten geheven worden.

Laanstraat hoek Oranjestraat
Een volgende aangelegenheid, die voor een gezin van buitengewoon groot belang kan zijn is het onderwijs. Nu dit is in Baarn wel heel goed verzorgd, niet alleen door de gemeentelijke overheid, maar ook door particulieren. Om te begin­nen met het fröbelonderwijs heeft Baarn een openbare, een christelijke en een katholieke school voor voorbereidend onderwijs, lager on­derwijs wordt gegeven op vijf gemeentelijke. 4 christelijke en 2 katholieke scholen en op de school voor neutraal bijzonder onderwijs, uitge­breid lager onderwijs geven één gemeentelijke, twee christelijke en één katholieke school. Voor­bereidend hooger en hooger onderwijs kan men volgen aan het Baarnsch Lyceum, dat omvat: a. een gymnasium. b. een mathematisch-physische en c. een litterair-economische H.B.S. welke laatste veel overeenkomt met een hoogere han­delsschool.

Baarns Lyceum sinds 1919
Ten slotte is Baarn nog een driejarige handelsavondschool rijk, waar les gegeven wordt in Nederlandsch, Engelsch en Duitsch met de handelscorrespondentie in die talen, in boek­houden, machineschrijven, stenografie, handels­rekenen, handelsaardrijkskunde, handelskennis en handelsrecht. Ge ziet het, ge kunt te kust en te keur gaan en, hebt ge kinderen, die een acade­mische opleiding wenschen, welnu, Utrecht is vlakbij en een spoorabonnement daarheen is niet duur. Degene onder onze le­zers. die voor korten of langen tijd tijdelijk in Baarn komen, en die van hun rust willen genieten, zonder de beslommeringen van een eigen huishouding, verwijzen wij naar het groot aantal goede hotels en pensions, waarvan zeer vele naar de meest moderne eischen zijn ingericht. Zij, die de voorkeur geven aan de inrichting van een eigen "home", vinden woningen te huur in alle prijzen, terwijl voor hen die zich de weelde willen permitteeren van een eigen huis, groote en kleine woningen met groot of klein erf te koop zijn voor billijken prijs (van f 3.50 tot .f 6.- per vier­kanten meter) grond beschikbaar is in rustig en mooie omgeving.

Het spreekt vanzelf dat een goed ingerichte gemeente als Baarn, gas en electrisch licht heeft. Voor het eerste is de prijs 9 cts. per M ³, voor 't tweede 23 cts. per K.W.U" terwijl voor beide een contract kan worden gesloten met vastrecht­tarief. Baarn is opgenomen in den Rijkstelefoon­dienst; het kantoor is dag en nacht geopend, ook des Zondags. De aansluitingskosten bedraqen f 36.- per jaar, terwijl de prijs per aangevraagde aansluiting 2 1/2 cts. is.

Ofschoon wij gaarne voor u hopen, dat ge zoo weinig mogelijk een dokter zult noodig hebben in ons gezonde dorp, is het toch een geruststelling te weten, dat steeds goede medische hulp is te verkrijgen, ook op specialistisch gebied, n.l. voor ooq-, neus-, keel- en zenuwziekten. Drie tand­artsen verleenen hulp voor mondhygiëne, ter­wijl Baarn ook enkele inrichtingen voor massage rijk is. En "last not least". kan onze gemeente bogen op een goed geoutileerd ziekenhuis, waar­in ook gelegenheid is voor diathermie- en hoogte­zonbehandeling. Dit ziekenhuis is geheel naar de eischen des tijds ingericht, met volledige Rönt­gen-installatie en chirurgische behandeling. Een wijkverpleging verleent in geval van ziek­ten uitstekende hulp tegen een billijk tarief.
Wilt ge het genot smaken van een weldoend bad. Welnu, ook in dat opzicht kan Baarn alles bieden. Een  modern badhuis met soorten badkuipen in het centrum der gemeente staat ’t heele jaar voor u open (zeer billijke tarieven), terwijl in den zomer twee keurig ingerichte zweminrichtingen (waarvan één een kostelooze) uw verlangen naar de zwemsport ten volle kunnen bevredigen.In de onmiddellijke nabijheid is een bootenhuis, de verzamelplaats van alle liefhebbers van roei-, zeil- en motorbootsport.
Musis Sacrum


Ook voor uw geestelijke ontspanning wordt in Baarn uitstekend gezorgd. Sinds enkele jaren is onze gemeente een schouwburg rijk, waarop menige groote gemeente niet zonder reden jaloersch is. Als we u zeggen, dat het tooneel, dat gebouwd werd naar de aanwijzingen van Eduard Verkade, even groot is als dat van den Stadsschouwburg te Amsterdam, zult ge uw aan­vankelijke gedachte aan een "dorpsschouwburg" wel laten varen. Dit gebouw "Musis Sacrum'' wordt geheel "con amore" beheerd door een drietal heeren, die er eer in stellen te zorgen, dat er slechts kunst van het beste gehalte wordt voorgezet aan het publiek. De abonnementsvoorstellingen (acht per seizoen) zijn steeds uitverkocht, terwijl ook de Zondag-middagconcerten zich in een stij­gende belangstelling mogen verheugen. Daar­naast worden gegeven opvoeringen van operette' s, avonden van "kleine kunst" etc. Kortom, voor hen, die van tijd tot tijd eens "iets anders willen", wordt op afdoende wijze gezorgd. Dat er in Baarn overvloedige gelegenheid is tot het maken van buiten­gewoon mooie wandelingen, behoe-ven wij u zeker niet te zeggen. Maar dat Baarn een uitgebreid net heeft van uitstekend onderhouden rijwielpaden, kondt ge moeilijk vermoeden. Toch is dit zoo. De rijwielpaden van de ver­eeniging Gooi- en Eemland en U.M.O. stellen u in staat een groot deel van de bosschen en heidevelden van Utrecht en het Gooi te doorkruisen, zonder daarbij gebruik te maken van de meer of minder drukke verkeers­wegen. Zonder angst of vrees kunt ge uren en uren genieten van de gezonde beweging op uw rijwiel en van de mooie na­tuur, waardoor uw pad u voert. 

 
De weg bij Groeneveld is aanmerkelijk breeder geworden
Zijt ge liefhebber van andere takken van sport: ten­nissen, paardrijden, hengelen, voet- of korfbal. gymnastiek, kegelen, schaken, dammen, ge kunt aan dat alles hier uw hart ophalen. Zoowel voor dames als voor heeren is Baarn een gelegenheid rijk. waar men zijn kennissen geregeld kan ontmoeten en de middagen onder aangenamen kout of onder ‘t leggen van een kaartje kan door­brengen. Te Baarn zijn vele goed ingerichte winkels, zoodat men niet naar elders behoeft te gaan om zijn inkoopen te doen. Van gemeente­wege is men thans begonnen de winkelstraten te moderniseeren, waardoor de gezelligheid van het winkelen niet weinig wordt bevorderd, terwijl de winkeliers zich beijveren door 'n groote keuze en een voorkomende behan­deling, hun clienten tevreden te stellen.
 
Aldus de Voorzitter van V.v.V. "Baarnse Bloei",

BROEKHUYZEN

in maart 1932


Leen Bakker
Geplaatst door L.J.A.Bakker
Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op Facebook en Twitter

dinsdag 15 april 2014

mijn.groenegraf.nl

Voor de inhoud van de website zijn we van u afhankelijk. En gelukkig stuurt u ons regelmatig informatie en beeldmateriaal toe waarmee we onze website weer aantrekkelijker kunnen maken. Dank daarvoor!

Af en toe bieden onze bezoekers wel heel veel beeldamateriaal aan of willen ze grote bestanden delen, zoals filmpjes. Email is dan niet zo handig, want de maximale bestandsgroote is snel bereikt. Natuurlijk zijn er tools zoals WeTransfer om grotere bestanden te verzenden, maar nu hebben we zelf een oplossing. Wilt u ons veel foto's of filmpjes sturen, stuur deze dan via 'Mijn Groenegraf'.

Iedereen kan daarvan gebruikmaken. Het werkt als volgt:

Ga naar deze website: www.mijn.groenegraf.nl

U krijgt dan dit inlogscherm te zien:


Vul als gebruikersnaam "gast" in en laat het wachtwoord leeg. Klik daarna op "Aanmelden".
U komt dan in navolgend scherm:


Klik op het mapje "File Station"


Het mapje wordt geopend. Sleep uw bestanden nu naar dit mapje. De bestanden worden geüpload.

Vindt u het allemaal wat ingewikkeld? Geen probleem. Het blijft uiteraard mogelijk om bestanden via email of WeTransfert aan ons te versturen.

Eric van der Ent

Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op  Facebook en Twitter

maandag 14 april 2014

Oude Baarnse industrieën (2)

Dit is deel twee in de serie 'Oude Baarnse Industrieën'. In het eerste deel kon u lezen dat we van dhr. E.A. Ledoux uit Leerdam een werkstuk kregen, gemaakt door de leerlingen van de zesde klas van de Nieuwe Baarnse School, na de oorlog. In deel 1 ook het voorwoord van dhr. J. van Dijk, hoofdonderwijzer vande N.B.S.

In dit tweede deel leest u een verslag gemaakt door Thera, leerlinge uit de zesde klas N.B.S. naar aanleiding van een bezoek aan de Weverij De Cneudt die destijds in Villa Courbe Voie aan de Eemnesserweg 97 te vinden was.

Een bezoek aan Weverij de Cneudt


Vanmiddag zouden we naar de Weverij van de Cneudt gaan met acht kinderen van mijn klas. Meneer van Dijk zou met ons meegaan. Om ongeveer kwart voor twee vertrokken wij van school. Toen we bij de Cneudt aangekomen waren, ging ons een meneer voor naar een zaal, waar meisjes zaten te weven. Er waren er acht die aan één groen tapijt zaten te werken. Ze deden dat zo vlug en handig, zo'n draadje smyrnawol in de touwen weven. Het werd een helemaal groen tapijt. En zo waren er nog meer van die rekken. In diezelfde zaal had je ook nog een snijinstrument dat de smyrnawol in gelijke stukjes knipte.

In een zaal daarnaast was erg veel lawaai. Daar stonden ongeveer acht weefgetouwen, die door handen en voeten in 't werk werden gesteld. Je had daar van die heel andere spoelen, veel groter dan zo'n spoeltje dat je op een naaimachiene hebt. Als je aan zo'n handvat trok (boven je hoofd), dan vloog de spoel naar links, trokje dan nog een keer, dan vloog die naar rechts.


Je had daar ook zo'n klossenrek. Op dat rek zaten wel een stuk of zestig klossen. De draden daavan gingen door een soort grote kam, daarna door een kleinere en kwamen samen op een heel grote klos, waaraan een meneer zat te draaien. Dit werd de "ketting". Toen gingen we naar boven. Dat was een speciale afdeling voor gobelins. Die werden eerst getekend en in kleur gebracht. Daarna werd er nog één getekend, maar niet geverfd en onder het weefrek gelegd. De geverfde tekening werd er voor gehangen. Daarna gingen we naar de kelder. In één van die kamers werden de kleden geschoren. In de kamer daarnaast (dat was de verzendkamer) worden er nog franjes aangeknoopt en de fouten er uitgehaald met een haaknaald.

Toen zouden we weer naar school gaan. We zeiden de mevrouw, die ons alles had laten zien, goede dag. Het sneeuwde erg buiten. Om drie uur kwamen we weer op school en toen kregen we tekenen.

Thera.

Binnenkort in het volgende deel: Bosch en Keuning

Met dank aan dhr. E.A. Lexoux, Leerdam

Eric van der Ent

Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op  Facebook en Twitter

zondag 13 april 2014

De Berkenfair, een fotografisch verslag

Gisteren was het zover: de derde editie van de Berkenfair vond weer plaats aan de Berkenweg in Baarn, op het terrein van de voormalige kwekerij Kuijer. Een perfecte dag. Zonnetje erbij en heel veel bezoekers. Kon niet beter!

Natuurlijk stonden we er om Stichting Groenegraf.nl te promoten en onze boekjes over oud Baarn te verkopen. We blijven proberen om de kosten gedekt te krijgen en misschien zelfs iets te verdienen zodat we ons 10-jarig bestaan volgend jaar kunnen vieren. Om die reden hadden we ook een groot spaarvarken neergezet, om zo bezoekers de gelegenheid te geven om ons te steunen. Volgend jaar willen we graag iets organiseren waar we al onze fans (u dus!) voor willen uitnodigen. Vindt u dat een leuk idee? Steun ons dan ook. Al is het maar een paar euro. Hier leest u hoe u dat kunt doen.

Terug naar de Berkenfair. De organisatoren hadden een prachtige dag uitgekozen voor deze gezellige buurtmarkt. Verschillende bedrijven uit de buurt hadden een standje en brachten hun spulletjes en goede humeur mee om de bezoekers een leuke dag te bezorgen. Stichting Groenegraf.nl stond er dus ook. Leen Bakker, die u ondertussen wel kent van de oude verhalen in dit weblog, stond samen met mij de hele dag bij de kraam. Het was maar goed ook dat Leen zijn hulp aangeboden had, want de aanloop was groot. Veel bezoekers vertelde verhalen over oud Baarn en sommigen brachten zelfs oude foto's mee om ons te laten zien of te laten scannen. De laptop en scanner had ik meegenomen, dus dat kon prima!

Op de kraam toonden we een groot aantal oude foto's van verdwenen boerderijen in Baarn. Dat zorgde weer voor stof tot gesprek over oude boerderijen. Zoals jullie wel weten zijn Leen en ik een boekje aan het samenstellen over oude boerderijen in Baarn. Dat boekje moet eind dit jaar uitkomen en op de Berkenfair hebben we verschilllende afspraken kunnen maken met (afstammelingen van) Baarnse boeren. Ook in dat opzicht dus een geslaagde dag.

Tot slot wil ik de organisatoren van die dag: Maruschka, Ingrid en Monique, heel erg bedankt voor de prima organisatie en verzorging. Wat ons betreft wordt er snel weer een Berkenfair georganiseerd!
Eric van der Ent

Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op  Facebook en Twitter

vrijdag 11 april 2014

Zaterdag 12 april: BERKENFAIR!

Denkt u er nog aan? De Berkenfair is er weer. Lekker neuzen op deze lokale markt. Wij laten er talloze oude foto's zien van de Zandvoortweg in vervlogen tijden. Natuurlijk verkopen we ook weer boekjes over oud Baarn en andere leuke hebbedingetjes die met oud Baarn  te maken hebben. Of kom gewoon lekker kletsen bij onze stand. Leuk om u te ontmoeten!


Eric van der Ent

Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op  Facebook en Twitter