vrijdag 17 mei 2024

antwoord zoekplaatje Spoorstr. hoek

 Antwoord vorige week:


[Pr Hendriklaan hoek Spoorstraat (1988)]

Ook in Baarn is de schaalvergroting van hei bankwezen van particuliere instellingen tot wereldomvattende bedrijven merkbaar geweest. We moeten dan terug naar 1913, toen mr. André de la Porte het Baarnse filiaal van de Amersfoortse bankiersfirma Methorst & van Lutterveld over nam. Een vooraanstaande Baarnse figuur, deze André de la Porte en toen al een kwart eeuw op dit terrein werkzaam.

ie bankinstelling had in december 1906 in ons dorp op de hoek Mollerusstraat/Eemnesserweg een bijkantoor geopend en de leiding daarvan toevertrouwd aan deze commissionair in effecten mr. L.L.F. André de la Porte.

Reeds een paar maanden na deze vestiging bleek dit bijkantoor, speciaal op het gebied van in- en verkoop van effecten, in een behoefte te voorzien. Daarom ging deze commissionair zich als een zelfstandig bankier in Baarn vestigen. Daartoe gebruikte hij de firmanaam André de la Porte en kocht een door verkaveling vrijgekomen bouwterrein op de hoek van de Prins Hendriklaan en het Beukenlaantje, dat inmiddels de naam Spoorstraat heeft gekregen.

Op die grond bouwde hij — met de ingang aan het Beukenlaantje — een villa met daarbij een kantoor. Opnieuw breidden de werkzaamheden zich dermate uit, dat reeds in 1917 een grondige verbouwing moest plaatsvinden om meer kantoorruimte te scheppen. Tevens opende de heer André de la Porte in die jaren filialen van zijn bank in Soest, Bussum en Laren.

De crisismoeilijkheden, welke in 1929 begonnen, lieten ook dit Baarnse bankiershuis niet ongemoeid. Men ontkwam niet aan grotere concentraties en in 1931 werden de bank en haar filialen overgenomen door de Gelderse Kredietvereniging, Mr. André de la Porte trok zich volledig uit de zaken terug.

De leiding van de kantoren in Baarn en Soest werd in handen gelegd van de heer O. Langelaar, die in 1907 reeds als 13-jarige jongen bij Methorst & van Lutterveld in dienst was gekomen. Hij heeft het bankiersvak geleerd van de heer André de la Porte, die hem graag handhaafde toen hij voor zichzelf begon. Reeds op 23-jarige leeftijd werd de heer Langelaar als procuratiehouder aangesteld en weer tien jaar later (in 1927 dus) werd hij in de firma opgenomen.

De Gelderse Kredietvereniging werd in 1936 met al haar vestigingen opgeslokt door de Nederlandse Handelmaatschappij, een sinds 1928 te Amsterdam gevestigde instelling met een wereldomvattend arbeidsveld. In Baarn bracht dat toen nauwelijks verandering, hoewel twee jaar later in 1938 een ingrijpende verbouwing doorgevoerd werd, doordat een belangrijk deel van het woonhuis bij het kantoor getrokken werd.

Op afbeelding uit 1921 wordt deze zijstraat van de Prins Hendriklaan nog ’Beukenlaantje’ genoemd. De villa annex kantoor, welke de heer André de la Porte er liet bouwen, komt er in al zijn pracht op uit.

Wilt u uw herinneringen delen, stuur een e-mail naar: bakker.groenegraf@gmail.com. 

Of een briefje aan: Baarnsch Geheugen Marisstraat 4, 3741 SK BAARN

Lees de 1500 verhalen over Baarn op: [HTTPS://groenegraf.blogspot.com]

De winnaar is: Joost van Opijnen


huidige situatie


vrijdag 10 mei 2024

Zoekplaatje


Zoekplaatje in Baarn

1: In welke straat stond deze villa?

U kunt hierop reageren via het sturen van een briefje naar:

Stichting Groenegraf.nl

T.a.v. Baarnsch Geheugen

Marisstraat 4

3741 SK BAARN

Of stuur een e-mail naar :

bakker.groenegraf@gmail.com

Onder de goede inzenders verloten we het boek “Waarom redden" over de Brandweer van Baarn.

Dit boek is geschreven door Maartje Hormes en Leen Bakker en uitgegeven door Personeelsvereniging Brandweer Baarn in 2007.

Daarnaast ontvangt de winnaar ook nog een fles wijn voorzien van een ansichtkaart uit Baarn, beschikbaar gesteld door Mitra Baarn - Van der Steeg Laanstraat 72, 3743 BH Baarn, tel: 035-5426063.     Lees de 1500 verhalen over Baarn op: [HTTPS://groenegraf.blogspot.com]

vrijdag 3 mei 2024

Luctor modelschool unicum in de wereld van het onderwijs.]

Een verhaal uit de Baarnsche Courant van januari 1956

Het zal de meeste Baarnaars wel niet ontgaan zijn, dat de laatste weken in de tuin van Luctor N.V. grote veranderingen plaats vinden. Achter het, op de hoek van de Oude Utrechtseweg en Gerrit van der Veenlaan gelegen, kantoorgebouw (Linker afbeelding de vroegere villa „Catharina” ) is in een snel tempo een school

Villa Catharina

gebouwd en de grote tuin rond het kantoor ondergaat een grondige verandering. Het bijzondere van deze prefabricated houten school is, dat zij niet door leerlingen, doch door autoriteiten op het gebied van het onderwijs, vertegenwoordigers van gemeentebesturen en schoolbesturen, ja zelfs door vertegenwoordigers van regeringen van tal van landen bezocht zal worden. Het bedrijf van Luctor N.V., dat ruim 20 jaar geleden werd opgericht en zich specialiseerde in een bescheiden collectie schoolartikelen voor de Zuid-West hoek van Nederland, heeft na de oorlog zulk een vlucht genomen, dat de naam Luctor niet alleen in Nederlandse onderwijskringen, doch in de gehele internationale onderwijswereld een goede bekende klank gekregen heeft. Om dit met een sprekend voorbeeld aan te tonen, wijzen wij er op, dat Luctor in de loop van 1955 alléén in Indonesië 280 middelbare en 22 technische scholen volledig heeft ingericht. Luctor N.V. onderhoudt handelsbetrekkingen met praktisch alle landen van Europa, staat in nauw contact met de afd. Onderwijsontwikkeling van de Unesco te Parijs en is een voorlichtingscentrum geworden voor onderwijsautoriteiten. Op de binnenlandse markt neemt het bedrijf met haar meer dan 12.000 afnemers een dominerende plaats in. De toonkamers in het kantoorgebouw aan de Oude Utrechtseweg, waar Luctor nu ruim 10 jaar gevestigd is, konden deze groei niet bijhouden. Zij puilden uit en beantwoordden niet langer aan haar voorlichtende taak. De oplossing van het probleem. De directeur van het bedrijf, de heer A. D. Baart, zag één mogelijkheid om dit probleem goed op te lossen: de bouw van een modelschool. Alvorens het idee werkelijkheid kon worden, moesten vele moeilijkheden overwonnen worden. De directie had hierbij gelukkig de volle medewerking van het gemeentebestuur. In het najaar van 1955 kon aan N.V. Houtbouw Van 't Verlaat te Giessendam-Hardinxveld opdracht gegeven worden, op het terrein van Luctor een modelschool te bouwen. De school staat er reeds. Zij telt vijf lokalen, die de voorgeschreven afmetingen hebben en volledig zullen worden ingericht. Hierbij zullen zowel het fröbel- en lager onderwijs als het middelbaar en nijverheidsonderwijs volledig aan hun trekken komen. Voor elk van deze groepen is een lokaal gereserveerd, waarin de schoolmeubelen en leermiddelen, die voor deze groepen bestemd zijn, tentoongesteld zullen worden. Het vijfde lokaal is speciaal ingericht voor de fysica-vakken. Het wordt een compleet werklokaal, waar met diverse instrumenten natuurkundige proeven genomen zullen worden. In de lokalen staan de schoolmeubelen reeds opgesteld, terwijl de kasten gevuld worden met de leermiddelen, waaraan elk der bovengenoemde schoolgroepen behoefte heeft. Het schoolgebouw heeft een overvloed aan licht en lucht en zou zeer geschikt zijn voor het onderwijs. Rechts de huidige situatie.

                     Lees de 1500 verhalen over Baarn op: [HTTPS://groenegraf.blogspot.com]


de huidige situatie


vrijdag 26 april 2024

antwoord zoekplaatje

 Antwoord van vorige week "Brandweerman"

De Baarnse brandweer anno 1930


Op 28 oktober 1930 schreef de toenmalige opperbrandmeester, de heer J.J. de Boois, een rapport aan de burgemeester van Baarn waarin hij de '1e reorganisatie van de brandweer van Baarn’ aankondigde:

Aangezien binnen korten tijd de Brandweer hier ter plaatse een reorganisatie zal ondergaan, in hoofdzaak door het aanschaffen van een motorspuit, komt daardoor, als natuurlijk gevolg dat mechanische krachten gaan vervangen, een gedeelte van het personeel overcompleet. Anderzijds zal bij de motorspuit personeel moeten worden aangesteld en wel in hoofdzaak bestaande uit technisch of bij de bouwvakken werkzame personen.

Omdat de handspuit aan den Eemnesserweg wordt afgeschaft, kunnen we de heren W. van Kouterik, W. Kamphorst, G. Ruijer, J. Meijnhardt, H. Brandt, H. Smits, A. Schutte, K. van Kesteren, N.H. Limper, E. van de Pol en C. Koffrie bedanken. Tevens ook, wegens het vervallen van de handspuit ‘Groeneveld’, de heren J. Schouten, S. Suik, G. van Amersfoort en A. van de Meent.

Twee spuitgasten moeten bij de Commandeur K. van de Wetering blijven voor de haspelwagen. Alle bij de brandweer, 14 ingedeelde gemeentearbeiders kunnen worden bedankt. Hiervan zullen enigen worden benoemd bij de eventueel aan te schaffen motorspuit. De overige manschappen kunnen voorlopig gehandhaafd blijven.

In 1931 werd geld beschikbaar gesteld voor modernisering van de organisatie door aankoop van een gemotoriseerde blusspuit. Rond dit jaar begon de organisatie uit vrijwilligers te bestaan. Een vrijwilligersvereniging werd opgericht en de opperbrandmeester en zijn plaatsvervanger kwamen in dienst van de gemeente.

Op de linker afbeelding wilden de toenmalige vrijwilligers van de Baarnse brandweer gaarne met hun (nieuwe) wagen poseren. V.l.n.r.: de heren Boer, van Resteren, Ligtenberg, v.d. Broek, Gielen, Hornsveld, van Dijen en van IJken.

Naast een gemotoriseerde blusspuit beschikte de brandweer over een motorspuit en vier handbrandspuiten/haspelwagentjes, die respectievelijk te Lage Vuursche, bij de Eembrug, bij Groeneveld en in het dorp waren geplaatst.

In 1946 werden de vergoedingen en de namen van de rangen van het korps van Baarn aangepast. Deze bestond toen uit 31 personen met namen van rangen als; Opperbrandmeester, Assistent Opperbrandmeester, Commandeur te Lage Vuursche, Manschappen te Lage Vuursche en te Eembrug. De nieuwe namen van de rangen die werden ingevoerd waren: Adjunct Hoofdbrandmeester, Brandmeester, Onderbrandmeester, Hoofdbrandwacht en Brandwacht.

In 1927 kregen de brandmeesters al telefoon en kwamen er zogenaamde wekkerlijnen en brandschellen. In de oorlogsjaren deed de sirene als alarmeringsinstallatie zijn intrede. In 1971 kwam hier verandering in, toen het ‘stil alarm’ werd ingevoerd.

De winnaar deze week is Kees Huurdeman. 

Wilt u uw herinneringen delen, stuur een e-mail naar: bakker.groenegraf@gmail.com. 

Of een briefje aan: Baarnsch Geheugen Marisstraat 4, 3741 SK BAARN

Kijk ook eens op onze website. Of lees de 1500 verhalen over Baarn op:

HTTPS://groenegraf.blogspot.com

De AA-Ford staat momenteel in de Brandweerkazerne in Baarn


zondag 21 april 2024

 Zoekplaatje in Baarn]


1. Wat voor beroep hebben deze mannen?


U kunt hierop reageren door uw antwoord te sturen naar:

Stichting Groenegraf.nl

T.a.v. Baarnsch Geheugen

Marisstraat 4

3741 SK BAARN


Of stuur een e-mail naar: bakker.groenegraf@gmail.com

Onder de goede inzenders verloten we het boek 'Waarom redden'. Een boek over de geschiedenis van de brandweer van Baarn met historische feiten en anekdotes en beschrijving van alle facetten van het brandweerkorps.

Dit boek is geschreven door Maartje Hormes en Leen Bakker en uitgegeven door Personeelsvereniging Brandweer Baarn in 2007. Daarnaast ontvangt de winnaar ook nog een fles wijn voorzien van een ansichtkaart uit Baarn, beschikbaar gesteld door Mitra Baarn - Van der Steeg, Laanstraat 72, 3743 BH Baarn.