vrijdag 14 juni 2024

Boswachterij „De Vuursche”

 Boswachterij „De Vuursche”

Gesprek met de Heer H. van de Hoef, bouwkundig ambtenaar heel lang geleden.

In de dertiger jaren kwam Staatsbosbeheer door aankoop van in de gemeente Baarn gelegen gronden in het bezit van een deel der Vuursche bossen, die ingedeeld werden bij de Houtvesterij Utrecht.

Voor het beheer van deze gronden, die vóór 1938 de landgoederen „Klein Drakestein” (vorig eigenaar Jhr. H. P. J. Bosch van Drakestein), „De Hooge Vuursche” (van de heer J. A. L. v. d. Bosch) en „Groeneveld” (van de familie Taets van Amerongen) vormden, werd in September 1938 als nieuwe Dienstkring van de Houtvesterij Utrecht de Boswachterij De Vuursche gevormd.


De heer H. van de Hoef, die, na de bosbouw- en cultuurtechnische school te Arnhem gevolgd te hebben, in Maart 1937 als bosbouwkundig-ambtenaar bij Staatsbosbeheer in dienst was getreden en sinds zijn aanstelling bij verschillende objecten van Staatsbosbeheer in Noord-Brabant werkzaam was geweest, werd met de dagelijkse leiding van de nieuwe Boswachterij belast. Hij vestigde zich in Baarn, doch verhuisde reeds in 1939 naar Zeist, daar hij in dat jaar tevens belast werd met de leiding over de juist aangekochte Boswachterij Austerlitz in de gemeenten Zeist en Woudenberg. In 1942 breidde deze Dienstkring zich zo uit, dat het beheer der Boswachterijen De Vuursche en Austerlitz gesplitst moest worden. Voor Austerlitz werd een nieuwe bosbouwkundig-ambtenaar aangesteld, zodat de heer Van de Hoef zich weer geheel kon oriënteren op De Vuursche. Hij vestigde zich daartoe voor de tweede maal in Baarn.

De betekenis van de bosbouw.

Tijdens een gesprek met de heer Van de Hoef hebben we het gehad over de Vuursche bossen, kwam o.m. de betekenis van de bosbouw voor de economie van ons land ter sprake. „Het is voor Nederland een primair belang, dat de nationale houtproductie wordt opgevoerd omdat thans 80 à 90% van de ruim 5 miljoen m3 hout, die we jaarlijks verbruiken, ingevoerd moet worden.” De heer v. d. Hoef, die ons met deze woorden op het ontstellende houttekort van ons land wees, zette daarbij tevens uiteen, dat het opvoeren van de houtproductie een kwestie van jaren is. Een grove dennenbos b.v. levert op zijn vroegst 35 tot 45 jaar na de aanleg behoorlijk mijnhout, terwijl voor paalhout en zaaghout vaak het dubbele van deze termijn nodig is. Een bos van Douglas-sparren vraagt 40 à 50 jaar alvorens het voor de houtproductie geschikte bomen levert.

Het een en ander heeft tot gevolg, dat het aanleggen van bos uit een oogpunt van belegging voor particulieren weinig aantrekkelijks heeft. Niettemin is er toch door het particulier initiatief op het gebied van de bosbouw veel tot stand gebracht. Willen we in ons land echter werkelijk tot een grotere houtproductie komen, dan zal de Overheid een belangrijk deel van deze taak op zich moeten nemen.

Na er op gewezen te hebben, dat het bos naast de houtproductie nog verschillende andere belangrijke voordelen biedt, zoals de vastlegging van stuifzanden, die anders door het wegstuivende zand aan de naburige bouwgronden veel schade zouden berokkenen, het behoud van natuurschoon, de gelegenheid tot recreatie in de open lucht en het verstrekken van werkgelegenheid op het platteland in de winter, vertelde de heer Van de Hoef.vrijdag 7 juni 2024

Welkom in Lage Vuursche

 Welkom in Lage Vuursche

Het authentieke dorpje Lage Vuursche ligt in het centrum van Nederland en trekt meer dan 2 miljoen bezoekers per jaar vanwege de bosrijke omgeving, de gezellige restaurants, winkeltjes en natuurlijk de eindeloze recreatieve mogelijkheden. Je kunt heerlijk wandelen, fietsen, midgetgolfen of paardrijden.Velen vinden daarna ’s zomers een zonnig plaatsje op één van de vele terrassen of een warm plekje bij de haard in de winter. De pannenkoek vindt nog steeds grote aftrek maar ook een gastronomisch maal kan gevonden worden in de zes restaurants die Lage Vuursche rijk is.

Dankzij de tientallen rijksmonumenten en de achttiende-eeuwse huizen in en om de Dorpsstraat heb je het gevoel dat de tijd hier heeft stilgestaan. Een Anton Pieck achtige sfeer in het dorp en het feit dat Lage Vuursche en omgeving het eerste grote bosgebied vanuit de randstad is, zorgt voor veel belangstelling. Het dorp heeft een Vorstelijke status omdat prinses Beatrix weer op kasteel Drakenstein woont. Hoewel het kasteel vrijwel geheel aan het oog wordt onttrokken, heeft het op velen een grote aantrekkingskracht.vrijdag 31 mei 2024

het Baarnsch Lyceum

Het Baarnsch Lyceum

Een verhaal uit de Baarnsche Courant van 11 mei 1923. 

Zaterdag 5 Mei j.l. was een gewichtige dag in de geschiedenis van het Baarnsch Lyceum. Toen toch had de plechtige opening plaats van het nieuwe gebouw, dat achter het oude gebouwd was.


’s Middags half 3 hadden het Bestuur, de leeraren en de leerlingen zich verenigd in de ruime aula der school, terwijl ook een groot aantal ouders van leerlingen en verdere belangstellenden aanwezig waren. Onder de genodigden werden opgemerkt de Minister van Onderwijs Kunsten en Wetenschappen, Dr. j. Th. de Visser, de referendaris, Chef van de Afd. Middelbaar Onderwijs, van het departement van Onderwijs, de heer W. de Boer, Burgemeester en Wethouder van Baarn, de heren E. Enthoven, G. van Bleek en A. Hartsen van der Hoop, leden van de commissie van toezicht op het Middelbaar Onderwijs, de leden van het Curatorium, de hoofden van alle scholen te Baarn, de architect van het gebouw, de heer G. van Bronkhorst, de heer Statter, director der verenigde Schoolmöbelfabriken in Stuttgart, dr. C. P. Gunning, rector van het Lyceum te Amsterdam en vele anderen. Bericht van verhindering was ontvangen van den Commissaris der Koningin in de Prov. Utrecht, den inspecteur der Gymnasia, dr. C. J. Vinkesteyn en de inspecteur van het Middelbaar Onderwijs in de eerste inspectie, dr. H. A. J. v. Swaaij. Nadat een meisjeskoor uit de leerlingen onder leiding van Mej. G. E. M. de Bruijn van Melis en Mariekerke op verdienstelijke wijze een paar liederen had gezongen, nam de voorzitter van het bestuur Jhr. Dr. J. W. H. Rutgers van Rosenburg het woord. In een uitvoerige rede heette spreker alle aanwezigen hartelijk welkom. Hij bracht den Minister dank voor den financiële steun, welke van het Rijk was ontvangen en den verschillenden particulieren, die door bijdragen of door het nemen van aandelen de stichting van het Lyceum hebben mogelijk gemaakt. Bestuur en Bouwcommissie waren voor groote moeilijkheden geplaatst, vooral de financiën baarden veel zorg. Het eerste plan was veel te kostbaar, waarom een tweede gemaakt werd, waarvan de kosten ruim een ton lager waren. Er is gestreefd naar de grootste mogelijke soberheid, die echter geen afbreuk mocht doen aan de degelijkheid. De heer G. van Bronkhorst, de architect, heeft zich uitstekend van die taak gekweten, waarom hem een woord van hulde niet mocht worden onthouden. Daarna richtte spreker zeer waarderende woorden tot den rector der school, den heer Dr. J. A. Vor der Hake, onder wiens leiding de school in de korte jaren van haar bestaan reeds tot zo grootten bloei is gekomen.

Met den wens, dat de school steeds moge groeien en bloeien en dat ze een schone toekomst moge tegemoet gaan, sloot spreker zijn rede, die gedurig door daverend applaus werd onderbroken. Vervolgens werd het woord gevoerd door den heer dr. P. V. Astro, voorzitter der Bouwcommissie, die hartelijken dank bracht aan den architect, G. van Bronkhorst, aan den heer Statter uit Stutgart, den heer van Mels, conrector en den heer J. W. van Winkoop, tekenleraar, voor de schitterende uitvoering van het werk en de daarbij verleende medewerking op velerlei gebied. Spreker dankte de schenkster van de fraaie „Geuzenvlag”, die op het gebouw wapperde en noemt die vlag met haar heerlijke kleuren het symbool van den opbloei der jonge Ievens, welke op het Lyceum tot bruikbare mensen in de maatschappij worden opgevoed. 
dinsdag 21 mei 2024

Bescherming Bevolking Baarn in 1953

 Bescherming Bevolking Baarn in 1953

Opbouw van de organisatie Bescherming Bevolking in het rayon Soest-Baarn is zo goed als voltooid

Hoewel tot dusver van enige activiteit der Bescherming Bevolking te Baarn niet veel gebleken is, is de laatste maanden achter de schermen voor de opbouw van deze organisatie ook in deze gemeente met voortvarendheid gewerkt.


Het kaderpersoneel voor de sector Baarn van het rayon Baarn-Soest is thans aangeworven. De installatie van het kader heeft enige dagen geleden ten Gemeentehuize plaats gevonden.

Voor een beter begrip van de plaatselijke organisatie Bescherming Bevolking moge het volgende dienen:

De gemeente Baarn (zonder Lage Vuursche) en de gemeente Soest (zonder Soesterberg) vormen tezamen het Rayon „C” van de Kring Utrecht IV van de landelijke B.B.- organisatie. Deze samenkoppeling maakt het in tijd van oorlog mogelijk het gezamenlijk potentieel van beide gemeenten onder centrale bevelvoering in te zetten voor elk der beide gemeenten.

De leiding van het Rayon berust bij een Commandant (drs. L. J. Dijkstra te Soest), die verantwoording schuldig is aan de burgemeesters der twee gemeenten.

Het Rayon is onderverdeeld in 3 wijken, 2 te Soest en 1 te Baarn. De Baarnse wijk is verdeeld in 17 blokken, waarvan 13 de kern der gemeente omvatten.

De leiding van de B.B.-organisatie ter plaatse wordt gevormd door de heren P. V. Astro, sectorcommandant en A. Pentenga, wijkhoofd.

Daar voor de z.g. „buitenblokken” de benoeming van blokhoofden voorlopig niet urgent wordt geacht, zal het Kader van de Wijk voorshands bestaan uit de sectorcommandant, het wijkhoofd, 13 blokhoofden en hun plaatsvervangers.

Als blokhoofd zijn geïnstalleerd de heren: N. Vedder, Mauvestraat 2; G. M. Kerkhof, Zandvoortweg 31; W. van Gorcum, Juliana- laan 6; D. Molenkamp, Torenlaan 66; A. Stroo, Bremstraat 6; J. Stroo, Schoolstraat 55a; J. Benjamin, Gruttostraat 37; W. K. Kramer, Noorderstraat 19; D. van Toor, Ferdinand Bollaan 19; M. J. S. Sterneberg, Mollerusstraat 3 en A. B. van der Esch, Eemnesserweg 80.

De B.B.-wijken en blokken zijn op de eerste plaats zelfbeschermingsorganen.

Daarnaast komen de Overheidsformaties te staan, de z.g. Mobiele Brigades. Hieronder worden gerangschikt: le een Reddingsploeg 2e het Geneeskundig team; 3e de Brandweer; 4e Politie en Reserve-politie; 5e Gas- en Radiatiebrigade; 6e Indentificatieploegen; 7e een Opvangcentrum (voor gewonden b.v.).

Van deze Mobiele Brigades is het Geneeskundig team reeds gevormd. De leiding er van berust bij de heer J. A. Klijn, arts. Vanzelfsprekend zijn ook de Politie en de Brandweer reeds in de B.B.-organisatie ingeschakeld. De formatie Reserve-politie is in opleiding.

De dienst bij de B.B. Baarn

Aangezien het gehele rayon Soest-Baarn tot het z.g. „B” gevarengebied behoort, zullen alhier geen „vaste” Noodwachters worden aangesteld, doch zal elke blokploeg bestaan uit 18 vrijwilligers. Van groot belang, beter gezegd: van doorslaggevend belang, zal daarom de vrijwillige medewerking van de burgerij zijn. Ook de B.B. Baarn zal daarmee staan of vallen.

Men kan zich als vrijwilliger dagelijks ter Gemeentesecretarie opgeven zowel voor de blokploeg van eigen woonwijk als voor de plaatselijke mobiele Brigades.

vrijdag 17 mei 2024

antwoord zoekplaatje Spoorstr. hoek

 Antwoord vorige week:


[Pr Hendriklaan hoek Spoorstraat (1988)]

Ook in Baarn is de schaalvergroting van hei bankwezen van particuliere instellingen tot wereldomvattende bedrijven merkbaar geweest. We moeten dan terug naar 1913, toen mr. André de la Porte het Baarnse filiaal van de Amersfoortse bankiersfirma Methorst & van Lutterveld over nam. Een vooraanstaande Baarnse figuur, deze André de la Porte en toen al een kwart eeuw op dit terrein werkzaam.

ie bankinstelling had in december 1906 in ons dorp op de hoek Mollerusstraat/Eemnesserweg een bijkantoor geopend en de leiding daarvan toevertrouwd aan deze commissionair in effecten mr. L.L.F. André de la Porte.

Reeds een paar maanden na deze vestiging bleek dit bijkantoor, speciaal op het gebied van in- en verkoop van effecten, in een behoefte te voorzien. Daarom ging deze commissionair zich als een zelfstandig bankier in Baarn vestigen. Daartoe gebruikte hij de firmanaam André de la Porte en kocht een door verkaveling vrijgekomen bouwterrein op de hoek van de Prins Hendriklaan en het Beukenlaantje, dat inmiddels de naam Spoorstraat heeft gekregen.

Op die grond bouwde hij — met de ingang aan het Beukenlaantje — een villa met daarbij een kantoor. Opnieuw breidden de werkzaamheden zich dermate uit, dat reeds in 1917 een grondige verbouwing moest plaatsvinden om meer kantoorruimte te scheppen. Tevens opende de heer André de la Porte in die jaren filialen van zijn bank in Soest, Bussum en Laren.

De crisismoeilijkheden, welke in 1929 begonnen, lieten ook dit Baarnse bankiershuis niet ongemoeid. Men ontkwam niet aan grotere concentraties en in 1931 werden de bank en haar filialen overgenomen door de Gelderse Kredietvereniging, Mr. André de la Porte trok zich volledig uit de zaken terug.

De leiding van de kantoren in Baarn en Soest werd in handen gelegd van de heer O. Langelaar, die in 1907 reeds als 13-jarige jongen bij Methorst & van Lutterveld in dienst was gekomen. Hij heeft het bankiersvak geleerd van de heer André de la Porte, die hem graag handhaafde toen hij voor zichzelf begon. Reeds op 23-jarige leeftijd werd de heer Langelaar als procuratiehouder aangesteld en weer tien jaar later (in 1927 dus) werd hij in de firma opgenomen.

De Gelderse Kredietvereniging werd in 1936 met al haar vestigingen opgeslokt door de Nederlandse Handelmaatschappij, een sinds 1928 te Amsterdam gevestigde instelling met een wereldomvattend arbeidsveld. In Baarn bracht dat toen nauwelijks verandering, hoewel twee jaar later in 1938 een ingrijpende verbouwing doorgevoerd werd, doordat een belangrijk deel van het woonhuis bij het kantoor getrokken werd.

Op afbeelding uit 1921 wordt deze zijstraat van de Prins Hendriklaan nog ’Beukenlaantje’ genoemd. De villa annex kantoor, welke de heer André de la Porte er liet bouwen, komt er in al zijn pracht op uit.

Wilt u uw herinneringen delen, stuur een e-mail naar: bakker.groenegraf@gmail.com. 

Of een briefje aan: Baarnsch Geheugen Marisstraat 4, 3741 SK BAARN

Lees de 1500 verhalen over Baarn op: [HTTPS://groenegraf.blogspot.com]

De winnaar is: Joost van Opijnen


huidige situatie