vrijdag 15 december 2023

In de Luwte”

Zinvolle naam van het nieuwe Tehuis voor bejaarde heren van het Leger des Heils, dat Woensdagmiddag, 8 mei 1953, onder grote belangstelling door mevrouw Smitt-Avis officieel geopend is.

Ruim een jaar geleden vestigde het Leger des Heils zijn Avondstondtehuis voor bejaarde heren in de zo prachtig gelegen villa op de hoek van de Waldeck Pyrmontlaan en de Wilhelminalaan. Reeds enige jaren geleden was de villa voor dit doel aangekocht, ter vervanging van het tijdens de oorlogsjaren verloren gegane Tehuis aan de van Heemstralaan. Bij de vestiging bleek, dat een belangrijke verbouwing zou moeten plaats hebben, om de villa aan haar nieuwe bestemming te doen beantwoorden. Deze verbouwing heeft in Januari haar beslag gekregen. De Officiële opening was vastgesteld op 3 Februari j.l, doch moest wegens de watersnood worden uitgesteld.

Het was dus een verlate openingsplechtigheid die Woensdagmiddag in het Tehuis, dat de zinvolle naam „In de Luwte” gekregen heeft, plaatsvond.

Voor deze gelegenheid waren diverse leiders van het Leger des Heils — w.o. Kommandant E. Thykjaer en Kolonel Jac. Smael, chef-secretaris — naar Baarn overgekomen. Ook waren er vele genodigden, w.o. burgemeester mr. F. J. van Beeck Calkoen, oud-burgemeester jhr. van Reenen, de predikanten ds. J. A. J. Vermaat en H. A. Wiersinga, de directeur van Sociale Zaken, de heer G. M. Verhagen en het oudste lid en medeoprichter van het Leger des Heils in Nederland, de 87-jarige Kolonel Gerard Govaars uit Soest.

Proef met nieuw systeem 

De bijeenkomst werd geopend door Kolonel Jac. Smael, die, na het gezamenlijk zingen van het lied „Lof zij den Heer” tot de genodigden een woord van welkom sprak en vervolgens het woord gaf aan Brigadier J. H. Salomon, maatschappelijk secretaris, die bij de inrichting van het Tehuis ten nauwste betrokken is geweest. De Brigadier deelde mede, dat in dit nieuwe Tehuis voor bejaarde heren proef genomen wordt met een nieuw systeem, dat wil breken met de gedachte, oudere mensen op te bergen in een kamertje. Het ligt in de bedoeling in het Tehuis kleine groepjes van heren te vormen, die bij elkaar passen en elkaars omgang zoeken. Het in zichzelf gekeerd geraken wordt hierdoor zoveel mogelijk voorkomen. Ook zijn aan dit systeem bepaalde economische voorleden verbonden, daar het een minimum aan personeel vraagt. Hierdoor kan de verpleegprijs zo laag mogelijk gehouden worden, temeer daar met de exploitatie geen winst wordt beoogd.

Na een pianosolo van Kapelmeester Bemard Verkaaik, hield de Kommandant van het Leger des Heils in Nederland, de Deense hoofdofficier E. Thykjaer, een toespraak in het Engels, welke direct door zijn tolk vertaald werd. De Kommandant deelde mee, dat het Leger des Heils thans 35 van deze Avond- stondtehuizen in Nederland bezit en dat er plannen zijn, dit aantal aanzienlijk uit te breiden, want de nood onder de bejaarden is groot. Spreker legde de nadruk op het godsdienstig en Christelijk fundament van het Tehuis, dat zich niet alleen ten doel stelt het kwaad der eenzaamheid van zijn bewoners, doch ook een eventuele vrees voor het naderende einde weg te nemen. Nu is het "Parkflat De Luwte".