donderdag 20 juni 2019

Drakenburgh de oudste volkshogeschool


Drakenburgh de oudste volkshogeschool op katholieke grondslag een verhaal uit de jaren rond 1960.


Het initiatief tot de oprichting van volkshogescholen in Nederland was echter al jaren eerder genomen. Voor zover men de feiten nu kan overzien, werkten zeker twee groepen tegelijk aan plannen voor een vormingscentrum naar Scandinavisch- Duits model. De ene groep bestond uit een aantal enthousiaste, sociaal voelende studenten en oud-studenten van de gemeentelijke universiteit te Amsterdam, die sterk de invloed hadden ondergaan van de bekende hoogleraar in de sociografie prof. mr. S. R. Steinmetz; deze had ook de stoot gegeven tot de oprichting van de volksuniversiteiten. Hun "actie" zou leiden tot de oprichting van een reeks algemene" neutrale volkshogescholen, waarvan die in Bakkeveen de eerste was. Geheel los van deze groep werden al in 1928 door Jan Beerends, de toenmalige directeur van de volkshogeschool Drakenburgh en voorzitter van de federatie van volkshogescholen op katholieke grondslag, besprekingen gevoerd over het oprichten van een katholiek vormingscentrum, dat het karakter zou dragen van een volkshogeschool. Deze idee werd geïnspireerd door het volkshogeschoolwerk van de grote sociale en culturele werker en priester Clemens Neumann, wiens "Volksbildungsheim" in Duitsland grote vermaardheid bezat. Al spoedig na deze eerste besprekingen kwam een comité tot stand, bestaande uit personen, die ook toen zitting hadden in het bestuur van de volkshogeschool Drakenburgh, namelijk prof. dr. J. B. Kors, dr. Jop Pollman, Bernard Verhoeven en Jan Beerends. Daar de belangstelling van het katholieke bevolkingsdeel voor het volkshogeschoolwerk helaas aanmerkelijk geringer was (en nog is) dan die van het niet-katholieke, duurde het tot 1936, voordat het landgoed Drakenburgh in Baarn kon worden aangekocht en een begin kon worden gemaakt met de verwezenlijking van de plannen.
Zowel op Alardsoog in Bakkeveen als op Drakenburgh wijdde men zich aanvankelijk in sterke mate aan jeugdwerklozenzorg, waarvoor een rijkssubsidie werd ontvangen. In de jaren kort voor en na de tweede wereldoorlog werden naast en in samenwerking met Alardsoog verscheidene andere algemene volkshogescholen opgericht, waarvan die in Bergen een der bekendste is. Volkshogescholen op katholieke grondslag zijn behalve Drakenburgh Geerlingshof te Houthem in Limburg, het boerencentrum Ons Erf te Berg en Dal bij Nijmegen en Het Witte Huis te Borne. In Noord-Brabant bereidt men de stichting van een dergelijk instituut voor. De volkshogescholen op katholieke grondslag zijn niet uitsluitend voor katholieken bestemd, ook al steunen zij op de katholieke levensbeschouwing. Drakenburgh bijvoorbeeld wordt door tal van niet-katholieken bezocht en verschillende onderwerpen worden meermalen ook door niet-katholieke docenten belicht. ,,Het volkshogeschoolwerk," zo lezen wij in de stichtingsakte van de Federatie van volkshogescholen op katholieke grond slag, ,,is gericht op de innerlijke vernieuwing van mens en samenleving en wordt gedragen door een geest van verbondenheid met de gehele Nederlandse volksgemeenschap." Deze instelling maakt het begrijpelijk, dat tussen de volkshogescholen op katholieke grondslag en de algemene volkshogescholen een goed contact bestaat. Verscheidene cursussen, onder andere de bedrijfscursussen, die veertien dagen duren, worden gezamenlijk georganiseerd.

Drakenburg is nog steeds een plek voor scholing en persoonlijke ontmoeting. De moderne missie van Stichting Drakenburg is het gebouw en landgoed in stand te houden door persoonlijke bijeenkomsten op een professionele en gastvrije manier te ondersteunen, zodat hun gasten zich optimaal kunnen focussen op het doel van hun bijeenkomst.

geplaatst door L.J.A.Bakker