dinsdag 5 mei 2015

De Feestelijkheden op Bevrijdingsdag in 1956


Initiatief, dat waardering verdient


Dat Zaterdag op feestelijke wijze het feit der Bevrijding in Baarn herdacht kon worden danken we aan het gelukkig initiatief van het bestuur van de afdeling Baarn van de Nationale Federatieve Raad van Verzet en de steun die de initiatiefnemers van het Comité dat in 1955 de feestelijkheden ter gelegenheid van de her­denking van de 10e Bevrijdingsdag organi­seerde, mocht ontvangen.

Van de twee programma's, die op deze stra­lende lentedag in het druk vlaggende Baarn de gedachte, dat 5 Mei een nationale feestdag is, levendig moesten houden, mag vooral het middagprogramma geslaagd genoemd worden. Meer dan 1800 kinderen hebben een heerlijke zonnige middag in de Pekingtuin beleefd. Twee van Nederlands populairste artiesten - Adrie van Oorschot en Justus Jesayes - die reeds meermalen te Baarn in cabaretrevues zijn opgetreden, brachten voor de kinderen een vrolijk programma, dat vol afwisseling was.

In tegenstelling hiermee had het avondpro­gramma in de Pekingtuin een te dominerend herdenkingskarakter. Ook de belangstelling liet o.i. niets te wensen over want tegen­over de 1800 kinderen, die 's middags de ban­ken, het gazon en het grint voor de muziek­koepel bezetten, konden 's avonds nauwelijks 1000 volwassenen geplaatst worden.

Kan men dus over de samenstelling van het avondprogramma van mening verschillen, het feit dat Zaterdag de Bevrijdingsdag gevierd is, is van zo'n belang, dat wij ons slechts kunnen verheugen over het gelukkige initiatief van het bestuur van de afd. Baarn van het Voormalige Verzet. En wij hopen dat de samenwerking tussen dit bestuur en het nog steeds bestaande Comité Viering Bevrijdings­dag 1955 gecontinueerd zal worden, zodat Baarn in de toekomst jaarlijks verzekerd kan zijn van een waardige feestelijke herdenking der Bevrijding.
1800 Kinderen genoten van een kostelijk programma Het was inderdaad een kostelijk programma dat Adrie van Oorschot en Justus Jesayes Zaterdagmiddag de grote, dicht opeen gepakte, kinderschare in de Pekingtuin boden. Als goochelaar Adrie van Oorschot weer eens bijzonder handige manipulaties met sigaret guldens en andere voorwerpen maakten niet alleen op de kinderen, doch ook op de volwassenen indruk. Daarbij wist hij zijn programma vlot en geestig te brengen zodat de kinderlach niet van de lucht was. Ook als sneltekenaar had hij succes. Het meeste hebben de kinderen echter genoten van de poppenkastvoorstelling. Adrie Oorschot en Justus Jesayes lieten Jan Klaassen en Katrijn de dolste avonturen beleven en ze slaagden er volledig in de kinderen hierin te betrekken. Als de dief aangewezen moest worden gingen honderden armpjes de lucht in en toen de beer gevangen werd en de dievegge er ongenadig van langs kreeg, dansten de kin­deren van plezier. Kortom het is een bijzon­der prettige middag voor de jeugd geworden temeer daar het fanfarecorps "Concordia" de feestvreugde nog stimuleerde met het spelen van enige marsen.

Voor de aanvang van de kindervoorstelling was "Concordia in de tuin waar de fanfare zich met de drumband opstelde voor een muzikale rondgang door het dorp. Voor de af­mars speelde het corps echter onder leiding van de heer Bikkers enige nummertjes en toen de poppenkastvoorstelling was afgelopen kwam "Concordia" juist op tijd terug in de Pekingtuin om met pittige marsmuziek deze feestelijke middag te besluiten.

Het was precies acht uur toen de Harmonie ,,Crescendo", onder leiding van de heer K. Veenendaal, zaterdagavond in de Pekingtuin het bevrijdingsprogramma met het Wilhelmus opende. Het was het begin van een programma dat een zekere sfeer van ingetogenheid schiep. Degenen die dan ook misschien dachten dat het een uitbundige feestavond zou worden, zijn gedeeltelijk bedrogen uitgekomen, want van feestvreugde was weinig te bespeuren. Dat er onder de aanwezigen waren die dit enigszins betreurden, is begrijpelijk, want een Bevrijdingsdag herdenken, mag wel feestelijk gebeuren. Temeer omdat aan de vooravond reeds een plechtige herdenking was voorafge­gaan. Toch is het een avond geworden die alleszins geslaagd mag worden genoemd.

Zowel oud-burgemeester van Reenen, burge­meester mr F. J. van Bceck Calkoen en ds van der Mije hoofdbestuurslid van de Nat. Federatieve Raad van het Voormalig Verzet Nederland, wezen in hun toespraken op de belangrijkheid van de 5 Mei-viering. De vraag of deze dag wel of niet gevierd moet worden, hoeft, zo sprak de burgemeester, niet eens gesteld te worden. De avond in de Pekingtuin geeft hierop een duidelijk antwoord. Nadat de sprekers, ieder op eigen wijze, een beroep deden op de bevolking om 5 Mei 1945 nooit te vergeten, opende de Harmonie Cres­cendo met de mars Imperia! Echoes, van A. Safroni, het concert, dat door het publiek zeer goed werd ontvangen. Achtereenvolgens speelde Crescendo nog de suite Beelden uit de Vogezen van Meindert Boekel, de ouverture Flotte Bursche en Cavalerie Légère van Frans von Suppé en de Hugo de Groot's mars voor de Prinsesjes.

Een van de hoogtepunten van de avond was wel het optreden van Maarten Kapteyn, de­clamatie, en Jetty Cantor, zang, Op aangrij­pende wijze droeg Maarten Kapteyn o.a. ,.De achttien doden" voor van Jan Campert en bet gedicht "Vaarwel mijn land" van een Joods dichter. Jetty Cantor bracht een licht programma, Zij begon haar optreden met enige negro-spiri­tuals w.o. het ontroerende lied "I'm standing in the need of pray". Van Koos Speenhof bracht zij het aloude cabaretliedje Opé, dat het nog zeer goed bleek te doen. Jetty Cantor, aan de piano begeleid door Jacq Schutte, be­sloot haar optreden met enige chansons.

Het Baarns Mannenkoor verleende ook zijn medewerking aan het bevrijdingsprogramma. Op voortreffelijke wijze werd o.a. het soldatenkoor uit de Faust van Ch. Gounod en Land­erkennung van Edvard Grieg gezongen. Het mannenkoor werd aan de piano begeleid door Tine van der Wal.

De avond werd besloten met een grootse Tap­toe die geblazen en geslagen werd door de fanfare Concordia met de drumband.

De heer Worms, voorzitter van de afd. Baarn van de Nat. Federatieve Raad van het Voor­malig Verzet Nederland, dankte alle mede­werkenden voor hun belangeloos optreden en overhandigde aan Jetty Cantor en Tine van der Wal een bouquet bloemen.

Zoals wij al schreven is het een geslaagde avond geworden. Wellicht kunnen de organi­satoren, het 5 Mei-comité en de afdeling Baarn van de Nat. Fed. Raad v.h. Voormalig Verzet Nederland, aan wie deze verantwoorde avond te danken is bij een volgende 5 mei-viering een iets luchtiger programma samenstellen, zodat het feestelijk karakter niet grotendeels verloren gaat. Mogelijk kan men op 4 mei, na de stille tocht en de kranslegging bij het monument, in de Pekingtuin of in een kerkgebouw een herdenkingsavond beleggen, die b.v. uit declamatie, zang en gewijde muziek bestaan. Door dit te doen, zou men aan de avond van 5 Mei viering een feestelijk tintje kunnen geven.

Dat in Baarn aan een 5 Mei viering behoefte bestaat, is zaterdag bewezen en het is te hopen dat de organisatoren ook volgend jaar weer het initiatief tot deze viering in handen willen nemen. Zij verrichten er goed werk mee.

Met dank aan dhr.van de Steeg voor het verhaal.

Leen BakkerGeplaatst door L.J.A.Bakker

http://ljabakker.magix.net/website

http://www.grijsvuur.nl

Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op Facebook en Twitter


Geen opmerkingen:

Een reactie posten