zaterdag 16 mei 2015

Het glastekort nog nijpend in Baarn

gebroken glas
We herinneren ons allen nog wel de spon­tane glasinzameling in Oktober November van 1946, welke - via de radio ge­propageerd - een groot succes werd van­wege de samenwerking en offer zin van dui­zenden Nederlanders. Aan de glas-actie "Ruiten troef" hebben vele bewoners der getroffen gebieden het te danken gehad dat zij in de voorbije strenge winter glas­ruiten in hun woningen hadden. Was deze actie niet gekomen, dan hadden ze waar­schijnlijk ook nu nog in een glasloze wo­ning gehuisd. Ook al beschikten zij over toewijzingen en glasbonnen, het doorzich­tige materiaal is tot nu toe in vele plaatsen slechts in beperkte mate, of in het geheel niet, verkrijgbaar. Om dit aan te tonen, behoeven we niet ver van huis te gaan. Het nijpend gebrek aan glas in onze gemeente levert bewijzen ge­noeg.

Wij zullen dan ook niet lang uitwijden over het grote glastekort dat b.v. de provincie Limburg nog steeds heeft. Door de oorlogs­ravage is in onze Zuidelijke provincie 64% van al het glas verloren gegaan. Alleen om de warenhuizen dicht te krijgen heeft men daar nog een 500.000 m2 platglas nodig, wat zal er dus nog nodig zijn voor de tal­rijke kassen van de sterk ontwikkelde Lim­burgse tuinbouwbedrijven?

Jaren zal het nog duren voor een behoor­lijke voorziening in de zeer grote behoefte aan glas - vooral bij de bedrijven - haar beslag zal krijgen.
Zal gedurende al die jaren ook Baarn onder dit glastekort te lijden hebben?
     
Baarn komt 2500 m2 glas tekort.

Sinds de bevrijding zijn bij het gemeente­lijk Bouwtoezicht in totaal 4300 m2 glas aangevraagd. Baarn heeft gemiddeld per jaar 500 m2 van node. De normale behoefte sinds de be­vrijding zou ongeveer 1000 m2 geweest zijn. De extra behoefte ten gevolge van oorlogs­handelingen is dus voor Baarn rond de 3300 m2. Gedurende de laatste 2 jaren heeft het Gem. Bouwtoezicht slechts 1140 m2 toegewezen gekregen, dat in zijn geheel op bonnen aan particulieren is verstrekt. Ver­der konden op glasbonnen 200 m2 spiegel­glas voor etalageruiten worden uitgereikt, terwijl Publieke Werken uit eigen voorraad 490 m2 verkocht heeft. Deze voorraad was aanwezig gemeentegebouwen, doch is nu uitgeput.

Oorlogsglas geen werkelijk beeld van de tuin


In totaal heeft het Gemeentelijk Bouwtoezicht dus 1830 m2 kunnen toewijzen bij een behoefte van 3400 m2. Neemt men de normale jaar­lijkse behoefte in aanmerking - de storm van vorige week heeft bijvoorbeeld heel wat ruiten gekost - en men telt dit bij het aantal aangevraagde, doch niet toegewezen m2, dan komt Baarn bij zeer matige schatting meer dan 2500 m2 glas te kort Op het ogen­blik liggen bij het Bouwtoezicht ongeveer 500 aanvragen voor een totaal van 2400 m2, waar geen glas voor aanwezig is. Vorig jaar November is van Regeringswege de verzekering gegeven dat dit jaar in Maart-April de voorziening in de glasscha­de over het gehele land op ongeveer gelijk niveau zou zijn gebracht. Onze gemeente heeft tot nu toe hiervan weinig kunnen bemerken, want in Maart heeft Bouwtoe­zicht niet één m2 toegewezen gekregen en verwacht wordt dat dit ook deze maand niet het geval zal zijn, zodat de honderden Baarnse aanvragers nog wel geruime tijd zullen moeten wachten voor in hun - vaak dringende - glasbehoefte kan worden voorzien.

De officiële landelijke instanties belast met de glastoewijzing zijn er tot op heden nog niet in geslaagd een billijke glasverdeling op gelijk niveau tot stand te brengen. Het zou anders niet mogelijk zijn dat in som­mige Gooise gemeenten aan alle glasaan­vragen spoedig voldaan kan worden, ter­wijl een gemeente als Baarn geen m2 glas toegewezen krijgt.

De vraag kan gesteld worden waarvoor de 2400 aangevraagde m2 nodig zijn, want als men door het dorp wandelt krijgt men niet de indruk dat Baarn zo'n grote glasbehoef­te heeft als uit de gepubliceerde cijfers blijkt. De beantwoording is eenvoudig. Naast vele kleine aanvragers, die slechts één of twee m2 nodig hebben, zijn er een aantal grote aanvragers, o.a. eigenaars van kassen (bloemisten) en van villa's. Niet alleen deze villa's, maar ook vele gewone huizen in Baarn beschikken over serres. Het zijn juist deze serres met de grote gebouwen, die de grootste glasschade op­gelopen hebben en in wier behoeften nog maar weinig voorzien kan worden.


Veel glasschade aan dit pand
Een gedeeltelijke oplossing zou aanwezig zijn als er wat meer gefigureerd glas (niet glad, ondoorzichtig glas) in de handel ver­krijgbaar zou zijn. Dit glas kan zonder bon gekocht worden bij de glasleveranciers. Het voldoet uitstekend voor bovenramen, maar is ook schaars en tamelijk duur. Het kost fl. 9,00 per m2.

Waarom zo weinig glas?

Het feit, dat Nederland slechts een kleine eigen glasindustrie heeft, die ook nog gebrek heeft aan grondstoffen, is de oorzaak dat het benodigde glas uit het buitenland moet komen. Onze grootste glasleverancier is België, vroeger werd ook veel glas uit Duitsland geïmporteerd, in de plaats van dit land is thans Tsecho Slowakije geko­men, dat veel tuindersglas exporteert. Het feit dat genoemde landen in de oorlog zelf een enorme glasschade hebben opgelopen, benevens gebrek aan benodigde deviezen, zijn oorzaken dat de glasleveranties uit het buitenland gering zijn. We moeten er dan ook rekening mee houden dat het nog ja­ren zal duren voor een volledige voorzie­ning in het nijpend glastekort kan plaats hebben, Immers als dit jaar de wederop­bouw eindelijk op gang komt en de voor dit jaar vastgestelde nieuwbouw van 28.000 woningen doorgang zal vinden, (al betwij­felen we dat ze dit jaar alle afgebouwd zullen worden), dan zullen ook hiervoor wel duizenden m2 glas nodig zijn.

Ook al moeten de getroffen gebieden en de nieuwbouw voorrang hebben, toch is het te hopen dat een zodanige regeling getrof­fen kan worden dat elke gemeente in de werkelijk dringende behoeften ter plaatse kan voorzien. Komt er zo'n regeling, dan zal het Gemeentelijk Bouwtoezicht althans maandelijks aan een aantal aanvragen kunnen voldoen, waar­voor toewijzing noodzakelijk is.

Leen BakkerGeplaatst door L.J.A.Bakker

http://ljabakker.magix.net/website
http://www.grijsvuur.nl

Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op Facebook en Twitter

Geen opmerkingen:

Een reactie posten