donderdag 14 mei 2015

Gelezen in..... de Baarnsche Courant van 28 september 1945

Verhalen over en rondom Baarn in de periode van voor en na de Tweede Wereldoorlog (1940 -1945). Wat ik tegen kwam op mijn zoektocht naar verhalen over Baarn in oorlogstijd waren een aantal oude Baarnsche Couranten. Hierbij gelezen in de Baarnsche Courant van 28 september 1945.

Van hier en daar:

CHR. VOLKSBIBLIOTHEEK.

Op 6 October a.s. wordt de Chr. Volks­bibliotheek weer heropend. Boeken zijn te verkrijgen in het Gebouw voor Chr. Belangen Zaterdags van half 3 tot half 4. Zie verder de advertentie in dit nr.


DE CENTRALE KEUKEN VERDWIJNT.

Zaterdag a.s, wordt de Centrale Keuken opgeheven Jammer. Hij voldeed in vele gezinnen nog in een behoefte, vooral nu de huisvrouw zo weinig hulp kan krijgen. We hadden nog verwacht, dat de keuken door een particulier verder zou worden geëxploiteerd, maar dat schijnt niet mo­gelijk te zijn. Een laatst vaarwel dus aan een goeden vriend, die in de hongerdagen tot grote steun is geweest.


HET CONFLICT IN DE GEREF. KERK

Gisteravond werd een bijeenkomst ge­houden in de Geref. Kerk, waar sprak Ds. Weggemans, van Leiden. Op klare en rustige wijze werd nogmaals het standpunt der Synode uiteengezet en de verschillende uit de gemeente gerezen vragen beantwoord. Tussen spreker en verschillende aanwezige bezwaarde broe­ders werd daarna een zeer interessante gedachtewisseling gevoerd over de be­staande opvattingen en verschillen. De discussies werden op broederlijke toon gevoerd en voor de vele aanwezigen was het een verhelderende avond.


JUBILEUM.

Op 1 October a.s. is het 25 jaar geleden dat de heer Chr. Walter koster werd bij de afd. Baarn van de Ned. Prot. Bond.

OFFICIEELE BEKENDMAKING.

Nederlanders, die na 9 Mei 1940 in Duitsland of in door Duitsland bezette gebieden, Nederland inbegrepen, gehuwd of verloofd zijn met:

a: een Duitse of Oostenrijkse vrouw;

b: een vrouw van een andere dan Nederlandse nationaliteit, zijn verplicht daarvan vóór 6  October 1945 mededeling te doen aan het Bureau van Politie te Baarn, Afdeling Vreemdelingendienst, Stationsweg 22A te Baarn.

De mededeling kan geschieden dagelijks van 9 tot 12 en van 14 tot 17 uur

Trouwboekjes en andere buitenlandse bescheiden moeten worden medegebracht.

De fgd. Commissaris van Politie,

Ch. J. DRAGT.

Officiële bonnenlijst van 30 september tot en met 13 october 1945


MOEDERCUSUS VER. TOT ZIEKENVERZORGING.

Vanaf 8 October zal in het ziekenhuis weer een moedercursus worden gehouden. Belangstellende aanstaande moeders maken we er op attent dat men zich aan het ziekenhuis kan opgeven. De deelname is kosteloos.

DE CHRISTELIJKE VOLKSBIBLIOTHEEK

Die elke Zaterdag van 2.30-3.30 in het Gebouw voor Chr. Belangen, Leestraat, gehouden wordt gedurende de wintermaanden, zal D.V. 6 October heropend worden.
Voor volwassenen is het leesgeld 3 ct. per boek en per week, voor de jeugd 2 cent.

Het bestuur.

PETROLEUMTOESTELLEN

Zij. die geen petroleumtoestel bezitten en niet met gas of electriciteit kunnen koken, kunnen een aanvraagformulier voor petroleumtoestellen MD 333-21 afhalen Eemstraat 10, loket 12.
Indien vergunning verstrekt is, kunnen de stellen tegen betaling van f 9.75 afgehaald worden bij het Warenhuis "1001".


ALG. NED. GRAFISCHE BOND.

Op de onlangs gehouden vergadering van de Alg. Ned. Grafische Bond, in gebouw de Pool, werd de afd. Baarn opgericht. Als voorlopig bestuur werd gekozen:

A. van Laar, voorzitter, Marisstraat 28,
L. Honderdors, secretaris, de Genestetlaan 4,
W. H. Rellage, penningmeester, p.a. Oosterstraat 87.

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij den secretaris.

Contributieafdracht kan geschieden des Maandagavonds van 7 tot 9 uur bij den penningmeester p.a. Oosterstraat 87.

ALWEER DAL-D'AULNIS.

Naar wij van het bestuur van het Ziekenhuisvernemen, heeft de actie, op touw gezet door enige bewoners van Dalweg en d'Aulnislaan, om geld en nieuwe contribuanten voor het Ziekenhuis te verkrijgen, het mooie resultaat opgeleverd, dat niet minder dan ruim f 1500.- kon worden afgedragen, terwijl ook nog 15 nieuwe contribuanten toetraden. Ieder, die weet wat het betekent, om door veelzijdig huisbezoek, weer of geen weer, geld en contributie te verzamelen, zal begrijpen, hoe dankbaar het bestuur van hét Ziekenhuis is voor wat dit Comité gedaan heeft.

Het mooie orgelconcert, dat Maandagavond in de Hervormde Kerk gegeven werd, heeft het zijne tot het verblijdende resultaat bijgedragen.


ENTERTAINMENT COMMITTEE OF THE NETHERLANDS.

Ontspanningscomité Baarn, onder auspiciën van het ,,Nationaal Instituut" en ,,Volksherstel."

In verband met de oprichting van bovengenoemd comité delen wij u het volgende mede:

Het doel van het Ontspanningscomité Baarn is den Canadesen militairen te Baarn een tehuis aan te bieden, waar zij welkom zijn. Stelt uw huis open voor één, twee of meer Canadezen. Geeft hun een eigen stoel aan uw tafel, zodat zij zich één met uw gezin gevoelen. U behoeft uw Canadees niet bezig te houden. AIs hij bij u zijn krantje mag lezen, een spelletje mag doen, naar de radio mag luisteren, kortom als hij ,,gezinslid" geworden is, dan zal hij u daarvoor zeer erkentelijk zijn. En denkt u eens, hoe dankbaar u zoudt zijn, als uw jongen in Canada, na vijf jaar oorlog, daar een tehuis zou vinden, waardoor hij van de straat en uit de kroeg wordt gehouden. Een Canadees uit zich niet gemakkelijk en hij zal misschien wel eens een afspraak vergeten, maar uw eigen kind vergeet ook wel eens een afspraak. Uw volwassen kinderen zullen het prettig vinden, hun Canadees in hum eigen omgeving te kunnen ontvangen.

Moge onze actie slagen, zodat ook Baarn vele dankbare brieven uit Canada van moeders, verloofden en vrouwen zal ontvangen. Wanneer wij erin slagen, de in Baarn gelegerde Canadezen door het verschaffen van goede en behoorlijke ontspanning een aangename tijd te bezorgen, geven wij daardoor tevens uiting aan het gevoel van dankbaarheid, dat ons jegens onze bondgenoten bezielt en gaan wij anderzijds ongewenste en aanstootgevende vormen van vermaak zoveel mogelijk tegen. Hiervoor hebben wij voor alles uw steun en uw actieve medewerking nodig!


WE GAAN WEER HOCKEYEN.

Na een seizoen van gedwongen rust is de Baarnse Hockey Vereniging ook weer herrezen. Op Zaterdag 22 September werd in hotel ,,Groeneveld" een algemene ledenvergadering gehouden. Hier werd een nieuw bestuur gekozen, dat als volgt is samengesteld:

De heren W. Ockinga, voorzitter, J.T. van Dorp, secretaris, A. Jiskoot penningmeester, L. Triebels, afgevaardigde Baarns Lyceum, Mej. C.S.K. van Dorp, Commissaresse dames.

Voorlopig werd ingeschreven voor de competitie met een dames elftal, twee heren elftallen en een jeugdelftal. Indien het ledenaantal blijft stijgen, zullen er eventueel nog meer elftallen worden ingeschreven. Zij die lid willen worden, kunnen zich schriftelijk opgeven bij den secretaris, Waldeck Pyrmontlaan 20. Financieel staat de vereniging er niet zo best voor, in verband met de vrij aanzienlijke schade, toegebracht aan terreinen en kleedgelegenheden. Mochten er mensen zijn, die ons in deze zaak willen helpen. dan kunnen zij dit doen, door overschrijving op onze rekening bij de Ned. Handel Mij. of door storting op gironummer 183963. Ook de penningmeester zal gaarne bijdragen in ontvangst nemen. Daar de velden van het Baarns Lyceum kapot zijn, zal het Lyceum. vermoedelijk ook van onze velden gebruik maken, onderhandelingen zijn hierover gaande'. Het bestuur hoopt het onderling contact ook te bevorderen door het houden van bijeenkomsten en gezellige avonden'

Plannen staan op stapel voor een bridgedrive en een groot lustrumfeest, daar de vereniging dit jaar 15 jaar bestaat. Kortom, wij hebben grote verwachtingen voor het komend seizoen.

Zondag 30 September wordt het hockeyseizoen op de velden van Het Gooi te Bussum geopend. B.H.V. komt in de eerste ronde te 11 uur uit tegen S.C.H.C.II. De winnaar hiervan speelt tegen Gooi 1. De herencompetitie zal 14 October aanvangen, die der dames 21 October.


DE GELDZUIVERING.

Op het ogenblik zijn we dus allemaal even rijk of - juister gezegd - beschik­ken we allen over even weinig contanten: een tientje plus wat ongeldig geworden bankpapier, welk laatste we in zo kort mogelijke tijd moeten zien te slijten op de bekende adressen. Van het tientje zul­len we trouwens óók gemakkelijk genoeg af kunnen komen. Vooral als we op het eind van de week weer een pakje Engel­se of Amerikaanse sigaretten op de bon zouden kunnen krijgen. Van een hoop mensen hoor je al: als de geldzuivering heeft plaats gehad, kan ik geen f 2.40 meer neerleggen voor twee pakjes siga­retten! Daar moet toch werkelijk wat op geprakezeerd worden, want een ontevre­den roker is een onruststoker.

Dat laatste is weer eens in Utrecht ge­bleken, waar zich hevige strubbelingen hebben voorgedaan tussen de Canadezen en de bevolking. Ook om de rokertjes. Via de radio is ons volk dezer dagen be­loofd, dat het óók eens wat gelegenheid tot vermaak en ontspanning zal worden geboden; er zou bijvoorbeeld wat drank komen en meer rokerij. Maar nogmaals, hoe wordt het na de geldzuivering met de prijzen? We hoorden, van de week den Inspecteur der Prijsbeheersing een zeer strenge prijzencontrole verdedigen. Ko­men de prijzen nu ook op een geheel nieuwe basis? We hebben hier een stel­letje nota's voor ons liggen van één onzer kennissen, die een paar keer voor zaken naar Amsterdam moest! Bij Schil­ler in Amsterdam genoot hij een maal­tijdje van gekookte tong met aardappe­len en groente, anders niets. Dat kostte f 16.-. Hetzelfde menu in het Gouden Hoofd te Den Haag f 7.50. In een andere Amsterdamse zaak: een klein stukje kip, aardappelpuree en groente f 22.50. Een even eenvoudig menu elders f 33.-. Een kamer bij Schiller f 12.65, w.o. f 3.­voor het gebruik van linnen! En in al die gelegenheden zit het stampvol en de menuprijzen staan openlijk vermeld. ,,Goedgekeurd door de Prijsbeheersing" zegt de kelner. Als het zó na de geldzui­vering zou doorgaan, hollen we inflatie en economische chaos tegemoet!

We doen er goed aan, de prijzen van tegenwoordig niet te veel met die van vroeger te ver­gelijken. Wie dat doet, heeft nog wel eens reden tot ergernis. De noodzakelijke behoeften zijn - ondanks prijsbeheersinginstanties - schreeuwend duur en ook de "gewone" sigarettenprijzen zijn niet met die van voor de oorlog te ver­gelijken. Dit is een gevolg van de prijs­verhoging van ruwe tabak. Nu zijn de sigaretten van Nederlands fabrikaat in prijs verlaagd, doordat de belasting erop is verminderd. Toch is drie cent voor een sigaret meer dan het dubbele van vroe­ger en zes cent voor een Engelse sigaret is niet bepaald goedkoop. We zijn echter tegenwoordig los van ons geld.

Dat blijkt verheugend bij de collectes die voor een of ander goed doel worden gehouden. Zo bracht de straatcollecte voor het Rode Kruis te Amsterdam ruim 150.000 gulden op. Om even bij het geld te blijven: Minister Lieftinck kwam prompt zijn belofte na om, dadelijk na­dat ons papiergeld zijn waarde had ver­loren over de deblokkering der gestorte gelden te spreken. Reeds Woensdagavond kwam Zijne Excellentie voor de radio.

Het bijzondere Gerechtshof te 's-Gra­venhage heeft Max Blokzijl ter dood veroordeeld, overwegende, dat hij op hoogst perfide wijze propaganda voor den vijand heeft gemaakt. Jhr. de Blocq van Scheltinga, tegen wie eveneens de doodstraf was geëist, kreeg levenslange gevangenis­straf. Beide veroordeelden mogen binnen acht dagen beroep in cassatie aante­kenen.

Mr. R. van Genechten, die tal van hoge functies in de bezettingstijd heeft ver­vuld, zal zich 3 October te verantwoor­den hebben. De tenlastelegging vermeldt een groot aantal feiten, o.m. partijdig optreden als procureur generaal bij het Vredesgerechtshof, het houden van anti­semitische redevoeringen, enz. We zou­den zo zeggen: meneer kan voort!

In verscheidene steden in het Zuiden van ons land zijn of worden nu de éénjarige bevrij­dingsfeesten gevierd. Te Nijmegen is het feest alweer voorbij - Breda zal er iets bijzonders van maken. Voor dit feest, dat van 27 tot 29 October gevierd wordt, zullen de Polen, die thans in Duitsland zijn, terugkomen. Te Oosterbeek werd, een jaar na de grote slag, het grote ge­allieerde soldatenkerkhof ingewijd. In een R.K. kerkdienst werd een plechtige requiemmis opgedragen, waarna een Anglicaanse kerkdienst volgde. Vele -militaire autoriteiten woonden de plechtig­heid bij. Veertienhonderd geallieerde strijders hebben te Oosterbeek hun laat­ste rustplaats gevonden. Op elk der gra­ven legden! de schoolkinderen een veldboeket.

Op Banka, Sinkep en Billiton zal de tinwinning zo spoedig mogelijk ter hand worden ge­nomen. Zes baggermolens zijn daartoe in Nederland besteld - twee zullen er door Amerika worden geleverd. Het is te hopen, dat het materiaal op genoem­de eilanden in niet àl te desolate staat zal worden aangetroffen. De wil van weder te bouwen aan hetgeen verloren ging, is er. Daarom is het eigenlijk be­schamend, dat ir. Groothof, de beheerder van de Limburgse mijnen erop moest wijzen, dat er meer gepresteerd moet worden om de kolenvoorziening op peil te bren­gen. Wordt de productie niet hoger, dan zullen de geallieerde autoriteiten Neder­land geen kolen meer willen zenden. In het mijndistrict is nog plaats voor 2000 nieuwe arbeidskrachten. Komen die niet, dan zal men Polen dienen aan te nemen.Leen Bakker

Geplaatst door L.J.A.Bakker


http://ljabakker.magix.net/website

http://knipselsuitkranten.nl

http://www.grijsvuur.nl
Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op Facebook en Twitter

Geen opmerkingen:

Een reactie posten