donderdag 14 december 2017

Crescendo gelauwerd op 20-10-1907

Voor de tiende maal is onlangs het fanfarecorps "Crescendo'' van Baarn gelauwerd uit den strijd teruggekeerd (20-10-1907), en ditmaal werd een dubbele trophee huiswaarts gevoerd: n.l. den 1en prijs in de afdeling van uitmuntendheid, en bo­vendien den Ereprijs van H. M. de Koningin, beide behaald op het nationaal concours te Zeist.

Dit kranige corps geniet in Baarn de volste sympathie. Het had reeds menigmaal de hoge eer, op Soestdijk concerten ten paleize van H. M. de Koningin-Moeder te mogen geven. Het is een corps waarvan de leden allen tot den werkenden stand behoren. Doch de groote bekwaamheid van den directeur, de heer J. H. v. Dapperen, weet een bezielende leiding te geven, die bijna het onmogelijke doet bereiken.
Het fanfarecorps “Crescendo" te Baarn. Bovengenoemd fanfare­corps behaalde op het Nat. Concours te Zeist een Eersteprijs en den Ereprijs van H. M. de Koningin.
Dit succes is des te merkwaardiger, daar Baarn, gelijk bekend is, een vlottende bevolking heeft, zodat de leden, wanneer zij juist enige vorderingen hebben gemaakt, vaak weer naar elders vertrekken. Van de 12 le­den, waarmee aanvankelijk de vereniging werd opgericht (31 Oct. 1894) zijn thans alleen nog aan het corps verbonden, de directeur, de voorzitter en de secretaris.
De eerste 5 jaren bleef het corps zich in alle teruggetrok­kenheid oefenen, doch van toen af besloot men, voortaan ook aan wedstrijden mee te doen. En elke mededinging is een nieuw en klimmend succes ge­worden. Immers, achtereenvolgens te Bussum, Zaandijk, Zeist, Haarlem, Purmerend, Utrecht, Baarn, Bussum, Doorn en Zeist werden 8 eerste prijzen, 5 ereprijzen, 1 tweede en 1 derde prijs behaald. Dat bij dit alles de sympathie der bewoners van Baarn niet blijft bij woorden, blijkt wel uit het fraaie vaandel, een geschenk van Baarns burgerij, en het zeer doelmatig eigen gebouw der vereniging, voor hetwelk het kapitaal voor den bouw, door enige villabewoners tegen een zeer kleine rente werd bijeenge­bracht. “Crescendo" zou dezen zomer zijn 12½ ­jarig bestaan hebben herdacht, met het houden van een nationaal concours. Doch op 't laatste ogenblik vernam men, dat er in den omtrek reeds dergelijke wedstrijden waren uitgeschre­ven (o.a. die te Zeist) en zoo besloot het corps dit feestconcours uit te stellen tot in Juli 1908.
Reeds is een erecommissle met den burgemees­ter aan het hoofd, benoemd, en weldra gaat ook een regelingscommissie aan 't werk, om alle zusterverenigingen uit den lande, die zich hier wensen te komen meten in het schone Baarn op een waardige wijze te ontvangen.


Geplaatst door L.J.A.Bakker
http://www.grijsvuur.nl

Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op Facebook en Twitter  

Kom in actie en deel ook uw Baarnse herinneringen op Groenegraf.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten