vrijdag 18 februari 2022

25 jaar WSV Dudok de Wit

 W.S.V. Dudok de Wit het ‘t 25-jarig bestaan - 11 oktober 1960

Het bestuur en de leden van de jubilerende wandelsportvereniging „Dudok de Wit” hebben Zaterdagmiddag een bijzonder feestelijke receptie in de foyer van „Astoria” gehad. Niet alleen, dat deputaties van alle Baarnse sportverenigingen het bestuur hun gelukwensen kwamen aanbieden en ook de belangstelling van de zusterverenigingen uit het Gooi en Sticht groot was, maar ook vanwege de daverende hulde, die het fanfarecorps „Concordia” bracht, toen het — met de drumband voorop — musicerend de zaal binnenmarcheerde en gevolgd werd door plm. 50 leden van de jubilerende vereniging, die allen een splinternieuw wandelkostuum — gele blouse met lichtgrijze pantalon (resp. rok) — droegen. Deze wandelkostuums waren het geschenk van Baarnse Burgerij.

Een der hoogtepunten van de receptie was dan ook de aanbieding van het bedrag, (fl.1360.-) dat het Jubileum-comité in de korte periode van nauwelijks twee maanden had ingezameld (linker afbeelding).

overhandiging cadeau van fl. 1360,00

Direct na de muzikale huldiging van het fanfarecorps „Concordia" en nadat de leden van „Dudok” zich in een grote kring rond het bestuur hadden geschaard nam de voorzitter van het comité, de heer A van Laar, het woord. Hij wees er op, dat het voor een wandelsportvereniging een prestatie is zich 25 jaar te handhaven. „Dudok de Wit” wist zich echter niet alleen te handhaven, doch steeds meer de aandacht te vestigen op de wandelsport door het organiseren van de in Baarn zo populair geworden Avondvierdaagse (rechter afbeelding) en haar jaarlijkse Herfstwandeltochten, die duizenden wandelaars naar Baarn trekken.

Voor een andere grote verrassing zorgde de heer W. Bolthof, die, met de gelukwensen van de Baarnse Sportbond, het geschenk van bij deze Bond aangesloten verenigingen aanbood: een bedrag van ƒ 100,- (in couvert) voor het jubileumfonds.

Daar ook nog enige andere geschenken onder couvert werden ontvangen, kreeg „Dudok de Wit” op deze feestelijke middag dus ruim ƒ 1500,- voor het aankopen van de nieuwe wandelkostuums.

Nog een andere, reeds lang door het bestuur gekoesterde wens, ging deze middag in vervulling. De heer Joop Luijten bood het bestuur namelijk namens de leden een stencilmachine aan. De heer H. Klok, die het woord voer. de als vertegenwoordiger van de Sticht- Gooise Wandelsportbond, overhandigde voorzitter De Vroede de plaquette van de Bond en huldigde, de heer P. Hendriksen, die van de oprichting van „Dudok de Wit” af secretaris is geweest. Ook de heer Bolthof had in zijn toespraak op dit persoonlijk jubileum gewezen en hij had daarbij gememoreerd, dat de heer P. Hendriksen niet alleen veel voor „Dudok dc Wit”, maar ook veel voor de Baarnse Sportbond gedaan heeft. Hij is dan ook een der 3 ereleden van de Bond.

Onder de velen, die tussen al deze speeches nog gelegenheid vonden om het bestuur hun gelukwensen aan te bieden, bevonden zich de wethouders mevrouw Wafelbakker en de heer P. Mourer, de hoofdinspecteur van politie, de heer G. J. Backer, leden van de. Roode Kruiscolonne, vertegenwoordigers van de harmonie „Crescendo”, de voorzitter van het Fanfarecorps „Concordia, de schoolhoofden, de heren R. Aans en J. van Dijk en vele deputaties van zusterverenigingen. 's Avonds werd de feestavond besloten met een gezellig bal.

van rechts naar links Gerard de Vroede, Piet Luijten, ?? Piet Hendriks en de andere ??