woensdag 31 januari 2018

Prinses Beatrix geboren in Baarn

Stilte voor het Paleis maar in Baarn laait de feestvreugde hoog op

De eerste bloemenhulde
Op 31 Januari 's morgens te 9 uur 47 aanschouwde Prinses Beatrix het leven. De spanning is voorbij. De in simpele woorden ge­stelde boodschap van het paleis heeft in luttele seconden weken van wachten weggevaagd. Het com­mando: ,,Aandacht, militaire auto­riteiten, 51 schoten" heeft geklonken, en werd overgebracht naar de groene weide even buiten Baarn, waar de vuurmonden evenwijdig gericht in de alarmstelling stonden. Voltallig is het bedieningspersoneel, aanwezig zijn de batterij-officieren, op zijn post is de commandant van de eerste saluutbatterij in den lande, kapitein van Nynatten.

In den mistige Januarimorgen da­verden de schoten over de vlakke lan­den langs de Eem, beluisterd door de omwonenden tot in verre kring, die bedachtzaam telden, tot na 51 schoten geen geluid meer werd vernomen een Prinses was geboren!


Nog vóór half elf rukte de batterij weer in. Omstuwd door de dorpsjeugd trokken de manschappen de stukken naar de binnenplaats achter het bureau van politie, waar ze in storm en regen, in sneeuw en hagel, rustig gewacht hadden, tot het alarmsignaal zou weer­klinken.

In Baarn knalden de kanonnen het eerst.
Precies tien minuten na de geboorte van prinses Beatrix, te 9 uur 57, werd het bericht per telex verzonden, aan de kranten en aan de garnizoenen in de plaatsen, waar sa­luutschoten moesten worden gelost. Op hetzelfde ogenblik werd het heuglijke nieuws dus door de garnizoenen ontvan­gen. De gereedstaande batterijen hebben echter niet alle op hetzelfde tijdstip vuur gegeven. De afdeling generale staf van het departement van Defensie melde de volgende tijden, waarop de eerste schoten zijn gelost:

-       Baarn  9.55

-       Den Haag  9.57  

-       B r e d a  9.59  

-       A m s t e r d a m  10.01

-       A r n h e m 1 0.01

-       A m e r s f o o r 10.02

-       D e n H e 1 d e r  10.03

Dat Baarn twee minuten eerder kon schieten, was het gevolg van een recht­streeksche waarschuwing, aangezien de batterij in Baarn niet op het telexnet was aangesloten.

Schooldeuren gaan open
In Baarn laaide de feestvreugde steeds hoger op. De scholen, nauwelijks Rust, strikte rust heerst er thans voor het paleis te Soestdijk. Het jagende snelverkeer wordt op verre afstand gehouden, want verkeersposten te Soest, Baarn, in de richting Bilthoven, kortom in alle windstreken, leiden de lange files van motorrijtuigen langs· smalle binnenwegen tot ze ver, voorbij Soestdijk weer op den Rijksstraatweg uitkomen.
Alleen wandelaars worden thans voor het paleis toegelaten, en het is te begrijpen, dat vooral de Baarnsche jeugd voor wie hedenmorgen de school deuren wagenwijd openden, in drommen hierheen trekt, van top tot teen in oranje gestoken, of met tien en twintig tegelijk geladen op aftandse brikjes, die echter door de verkeerspost bij de Oranjeboom onverbiddelijk worden teruggewezen. 
Omstreeks half elf uur reeds werd de eerste bloemenhulde ten paleize bezorgd. Het waren de dames de Ruiter, van Garderen en de Smit, die uit naam van de beide Baarnsche Oranjeverenigingen een reusachtige bloemenmand naar het paleis droegen, omstuwd door zeer vele leden der beide organisaties, die echter voor het hek moesten blijven wachten. Alleen de drie dames met haar fraaie bloemenhulde mochten doorlopen, en haar huldeblijk aan den dienstdoende lakei af geven.
Even later was er wederom een aardig moment te beleven. Leerlingen van de school voor reserveofficieren der onbereden artillerie te Utrecht hadden onder leiding van hun commandant, kapitein begonnen, openden haar deuren, en lieten een schare van enthousiaste jongens en meisjes naar buiten, die in lange rijen zingend en juichend door de versierde straten trokken. Van alle huizen in de Laanstraat wapperden de driekleur, en met bekwamen spoedgingen de verschillende comités aan den arbeid, ten einde het dorp een feestelijk aanzien te geven. Men weet, dat op verzoek van H.M. de Koningin met de versiering van Baarn en Soest gewacht was tot na het tijdstip van de blijde Gebeurtenis en het spreekt vanzelf, dat men aan dezen wenk gevolg had gegeven.

Ontspanning in het Badhotel
De spanning in het Badhotel is verbroken nu kan er gewerkt worden! De telefonisten, omringd door de veertien cellen, komen handen te kort om aan alle aanvragen tegemoet te komen.
,,Juffrouw is het gesprek voor Londen er nog niet?". ,,Als Kopenhagen komt, wilt u mij dan waarschuwen?". , Dringend Wenen, alstublieft ... " ,,Juffrouw, ,ik wacht al een kwartier op mijn aansluiting met Warschau, hoe zit dat toch?"

Er heerst in het kleine vertrek van het Badhotel, waar de telefoonkabels uit alle delen van de wereld thans tezamen komen een Babylonische spraakverwarring, maar de stemming is perfect, en geen wanklank wordt vernomen. Flitslicht flitst op, fotografen maken een plaatje van de drukte en draven dan weer weg. Rode, een estafette keten gevormd vanaf de kazerne aan de Croeselaan tot aan het paleis Soestdijk, en langs dezen keten werd een speciale oorkonde overgebracht waarop het feit van de heuglijke gebeurtenis vermeld staat. Met de oorkonde in de hand snelden de jongelui langs den Soestdijkschen weg en voor twaalf uur bereikte de Iaatste loper het paleis
Het eerste felicitatietelegram, dat ten paleize bezorgd werd, was van den gouverneur-generaal van Ned.-Indië. Daarna werd een prachtige bloemenmand van de gemeente Baarn met een oorkonde, en een bloemstuk van burgemeester jhr. dr. G. C. J. van Reenen aangeboden.

Herauten trekken door Baarn
Onmiddellijk na het bekend worden van de blijde gebeurtenis ten paleize Soestdijk, trokken drie herauten in middeleeuwse kledij te paard door Baarn om de bevolking op de hoogte te stellen van het feit, dat er een prinses geboren was. De herauten waren onder andere Gerrit Haarman en Gosen Brölman van de ruiter vereniging Eemruiters. Met luider stemmen werd door één der herauten de volgende oorkonde voorgelezen:

"Aan de burgerij van Baarn wordt hierbij kond gedaan, dat ons heden op het paleis Soestdijk een prinses is geboren. Dat het Goden moge behagen dat zij groeit en bloeit tot vreugde van haar Prinselijke Ouders en tot heil van Volk en Vaderland. Lang leve het Prinselijk Paar,"

Deze proclamatie werd op alle hoeken, voor het gemeentehuis op de Brink, bij het station en overal, waar maar mensen tezamen waren, voorgelezen, voorafgegaan en gevolgd door trompetgeschal.

De eerste huls
De eerste huls van de saluutbatterij Baarn, welke om 9.55 het eereschot heeft gelost is aangeboden aan H.K.H. Prinses Juliana en Prins Bernhard.


Geplaatst door L.J.A.Bakker

http://www.grijsvuur.nl

Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op Facebook en Twitter  

         

Geen opmerkingen:

Een reactie posten