vrijdag 14 oktober 2022

Dhr. J.K. van Loon stopt als voorzitter van de Oudheidkamer


Dhr. J. K. van Loon

De heer J. K. van Loon, sinds de oprichting van de Oudheidkamer bij besluit van burgemeester en wethouders der gemeente Baarn d.d. 23 Febr. 1939, voorzitter der Commissie van beheer, legt met ingang van [1 Juni 1956] zijn functie neer. 

Op 20 April richtte de heer van Loon een schrijven tot het College van Burgemeester en Wethouders waarin hij, met het oog op zijn leeftijd — 80 jaar — om ontslag uit zijn functie verzocht. Begin Mei ontving de heer van Loon bericht dat hem het gevraagde ontslag op de meest eervolle wijze werd verleend. Het College schreef de grijze voorzitter bij de inwilliging van zijn verzoek o.m. „de door u als lid en voorzitter ontplooide activiteiten hebben in belangrijke mate bijgedragen tot de ontwikkeling der Oudheidkamer. Het is dan ook met dankbetuiging voor de in die functie deze gemeente bewezen diensten, dat wij u op de meest eervolle wijze het gevraagd ontslag verlenen” . Op verzoek van de Commissie, die nu voor de moeilijke taak staat een nieuwe voorzitter aan B. en W. voor te dragen, is de heer van Loon gedurende de maand Mei nog in functie gebleven en men kon hem dan ook deze maand 's middags nog regelmatig in de Oudheidkamer aan het werk zien. 

Woensdagmiddag troffen we de heer van Loon bladerend in een der vele door hem samengestelde archieven toen we hem opzochten in het tot de Oudheidkamer behorende vertrek, dat hem sinds de vestiging in Huize „Holland” tot werkkamer heeft gediend. Uit het gesprek, dat volgde, bleek ons spoedig dat hier van geen blij afscheid sprake is. De bange vraag, die zowel de scheidende voorzitter als de commissieleden zich stellen is „wie zal dit werk voortzetten?” De heer van Loon heeft namelijk gedurende de 17 jaar van zijn voorzitterschap een omvangrijke historische arbeid verricht. De resultaten van zijn werk zijn neergelegd in plm. 200 mappen, die een schat aan historische gegevens en documentatiemateriaal bevatten. 

Zelfs uit Duitsland zijn vragen bij de Oudheidkamer (w.o. een informatie omtrent het leven en de dood van Christoffel Pullman) binnen gekomen, die alle naar wens beantwoord konden worden. Vandaar de bange vraag „wie zal de heer van Loon opvolgen?” De nieuwe voorzitter zal niet alleen historisch onderlegd moeten zijn doch ook een speciale voorliefde voor de Baarnse geschiedenis, en alles wat daar nauw mee samenhangt, moeten hebben en bovendien ever de nodige ambitie en vrije tijd moeten beschikken om het werk, dat in 1880 door wijlen I. C. F. baron d'Aulnis de Bourouill begonnen is en dat gedurende de jaren 1917- 1933 door de heer T. Pluim en sinds 1939 door de heer van Loon werd voortgezet, te continueren. Zowel van de plaatselijke Overheid als de burgerij mag verwacht worden dat zij de Oudheidkamer de steun zullen geven waarop deze Instelling — gezien het belangeloze werk van de scheidende voorzitter en diverse commissieleden — recht heeft.

Wilt u herinneringen delen? U kunt hierop reageren via het sturen van een stuur een e-mail naar: bakker.groenegraf@gmail.com. 

Heeft u geen e-mail stuur dan een briefje aan:

Stichting Groenegraf.nl
T.a.v. Baarnsch Geheugen
Marisstraat 4
3741 SK BAARN

Boek geschreven door dhr. J.K. van Loon