donderdag 7 januari 2016

A.W.V. Ons Belang in 1976


In 1976 kwam de toenmalige Arbeiders Woningbouw Vereniging "Ons Belang" uit met een jaarverslag naar hun leden. Een deel hiervan voorzien van foto's wil ik graag met u delen. 

Gecombineerd Jaarverslag 1975/1976


Voorbeschouwing


Wederom moeten wij als verenigingsbestuur deze verslaggeving aan­vangen met een woord van verontschuldiging voor het uitblijven van de afzonderlijke verslaggeving over het jaar 1975. Wederom zullen onze leden - evenals is geschied bij het gecombi­neerde verslag over de jaren 1973-1974 - genoegen moeten nemen met een soortgelijke verslaggeving over de jaren 1975 en 1976. Alle bestuursleden hebben - naast het vele werk, dat voor onze vereniging moet worden verricht - ook nog een baan en zijn der­halve niet in dienst van de vereniging. Het werken voor de ver­eniging moet in vrije tijd geschieden. Het vinden van die vrije tijd om dit verenigingswerk zo goed mogelijk te kunnen doen zal dan ook nog in goede harmonie en medewerking van echtgenoten, het gezin, moeten gebeuren.
Vergaderingen op velerlei gebied, het steeds ingewikkelder worden van de woningbouw-vraagstukken, eisen veel van onze bestuursleden en ook niet te vergeten van onze medewerkers.

Het door omstandigheden moeten komen tot vaststelling van priori­teiten heeft ertoe geleid, dat het jaarlijks uitbrengen van een uitgebreid verslag aan onze leden gewoon werd vertraagd door het ontbreken van de tijd hiervoor. Wij hopen dan ook, dat u als lid van onze vereniging hiervoor begrip zult kunnen hebben.

Inleiding

Terugziende naar het jaar 1975 kunnen wij vaststellen, dat qua directe bouw niet veel tot stand is gebracht. De "nazorg" van onze nieuwbouwwoningen in het 1ste deelplan Eemdal heeft nog wel de nodige tijd gevergd.
Nieuwbouw Eemdal


2e deelplan Eemdal

De bouw van de 10 woningen aan de Colijnlaan is voor onze ver­eniging bepaald niet van een leie dakje gegaan. Uiteindelijk kon in 1976 met deze bouw worden gestart.
Veel moeilijkheden ook ten aanzien van het vinden van een stuk­je grond om de bouw van een nieuw kantoor mogelijk te maken. Dat wij daarin uiteindelijk toch geslaagd zijn, heeft veel van onze vindingrijkheid geëist. Bijzonder veel tijd werd besteed aan besprekingen, ook met de zustervereniging Baarn, omtrent voorgenomen plannen tot reno­vatie van de gehele zuid-oost wijk van ons woningbezit. Gezamenlijke opdracht tot het doen van een onderzoek kon uit­eindelijk worden verstrekt aan het architectenbureau gebr. Nootebos uit Castricum. Een bureau waar mede wij bijzonder goede ervaringen hebben opgedaan in de renovatie van het Mes­dagplein en omgeving.

Amovatie van de woningen aan de Weteringstraat/hoek de Geeren­weg en het doen
woningen Geerenweg hoek Weteringstraat
ontwerpen van nieuwbouw ten behoeve van be­jaarden, alleenstaanden en eventueel gebroken gezinnen heeft ook het nodige van ons gevergd en is tot op dit moment nog steeds niet rond, hoewel de ministeriële toestemming voor amo­vatie en het plegen van nieuwbouw wel in ons bezit is.

De bouw van 5. woningen aan de Mauvestraat/hoek Zandvoortweg is dan toch gestart in 1976. Dit plan is een onderdeel van een totaalbouw van 19 woningen in Baarn, waarvan 5 voor "Ons Belang" en de overige in opdracht van woningbouwvereniging Baarn worden gebouwd.


Woningen hoek Zandvoortweg/Mauvestraat
Een nieuwe mijlpaal in ons verengingsbestaan werd bereikt door het kunnen aanbesteden het kantoorgebouw aan de J.F. Kennedylaan, aan de fa. H. Ouderdorp. De architect van dit project is G.A.J. Beuken te Baarn.
nieuwbouw kantoor Kennedylaan

Eveneens werd gestart met de bouw van 10 woningen aan de Colijnlaan, te bouwen door de Fa. H. Ouderdorp, terwijl de architect van dit plan J. Valk te Soest was.

Voor het ontwerp van het plan aan de Geerenweg/hoek Weteringstraat werd aangezocht Architectenbureau J.G.L. van Klooster te Utrecht.

Het woningbezit in 1976

woningbezit
complex aantal duplex bouwjaar plaatselijke ligging
woning woning garages
1a 28-- -- 1921Apolstr.,lsraëlsstr.
Marisstr.,Veldheimweg
1b 57-- -- 1921Apolstr.,lsraëlsstr.
Marisstr.,Mauvestr.
Mesdagplein,Neuhuysstr.,
Weteringstr.
2a 36-- -- 1922Blommerstr.,Israëlstraat
Mauvestraat,Weteringstr.
2b 16-- -- 1922Breitnerstr.
312319-- 1948Alexanderstr.,Dahlia-
1950str.,Irisstr.,Israëlsstr.
Kemphaanstr.
Kievitstr.,Lepelaarstraat,
Lindelaan.,
Madurastraat,Nachtegaallaan
de Wetstraat,
Wijkamplaan
48214-- 1951de Geerenweg,Grutto-
1952str.,Kemphaanstr.,
Lepelaarstr.,Ooster-
str.,Reigerstr.,
Snipstr.,Weteringstr.
  Wulpstr.
5193-- -- 1956Anemoonstr.,Begoniastr.
1958Crocusstr.,Fresiastr.,
Gladioolstr.,Irisstr.,
Klaproosstr.,Koren-
bloemstr.,Maatkampweg,
Margrietstr.,Oosterstr.
 Snipstr.
6107-- 1961- Dahliastr.,Groen v.
1964Prinstererlaan,
Hyacinthstr.,Kemp-
haanstr.,Nolenslaan,
Schaepmanlaan,Thor-
beckelaan,Troelstra-
laan, Wibautlaan
7a 36-- 41964Schaepmanlaan
7b 36-- 41965Schaepmanlaan
877-- -- 1966- Prof.Fockema Andrea-
1967laan,J.F.Kennedylaan,
Prof,Krabbelaan,Prof.
Kranenburglaan,Prof.
 van Vollenhovenlaan
9a 168-- 121971Sonnevelt
9b 36-- -- 1971Sonnevelt
10-- -- 271965- Prof.Fockema Andrealaan
1967Prof.Kranenburglaan
Mauvestr.,Wetestraat
1117-- 101972de Geerenweg,
Schaepmanlaan
12a 50-- 21973van Kinsbergenlaan,
van Speijklaan,
Zoutmanlaan
12b 13-- -- 1973Ooormanlaan
13106-- -- 1974Dotterbloemlaan,
Kruiskruidlaan,
Madelieflaan,
Pinksterbloemhof,
Zuringlaan
142-- -- 1925Bremstraat
11833359
Kantoor: Mesdagplein 1
Werkplaats: Mesdagplein/Neuhuysstraat


Verenigingskantoor
Gelukkig is inmiddels aan de bouw van een nieuw verenigings­kantoor begonnen, zodat dan aan het noodgedwongen besprekingen houden elders een einde gaat komen.
Vooral de trap naar het kantoorgedeelte is een grote handicap voor onze bejaarde huurders.

Gebleken is, dat dit kantoor niet meer aan de eisen van deze tijd voldoet en bovendien te klein is geworden om onze organi­satie, administratief en technisch, onder te brengen.

 
PersoneelsmedewerkersMej. P.Kruithof
Mevrouw J.M. la-Lau-Dijkhuizen nam per 25 mei 1976 ontslag wegens gezinsuitbreiding. Dit ontslag werd haar eervol ver­leend. Mej. P. Kruithof, al bij onze vereniging werkzaam via een uitzendbureau, kon per 1 januari 1976 een arbeidsovereen­komst worden aangeboden en trad derhalve in dienst van onze vereniging. In het bijzonder werd zij belast met de huurad­ministratie, notulering van voorkomende vergaderingen en de huursubsidie-regelingen.
Verdere personeelsmutaties vonden er niet plaats, zodat het personeelsbestand er als volgt uit zag per ultimo 1976:
administratie: de heer J.Stork, administrateur.
medewerkster mej. P. Kruithof, 
techn.dienst:    de heer O. van Dord, techn. opzichter
                         de heer C.M. van de Veer
                         de heer C. Limper
                          de heer P.A. Beem

Toewijzing woonruimte
De toewijzing van woonruimte vindt nog steeds plaats door de woonruimteverdelings-commissie, een door het gemeentebestuur ingesteld lichaam, die de ''zorg" heeft zo doelmatig mogelijk de beschikbare woonruimte toe te wijzen.
Deze commissie was in 1975 en 1976 als volgt samengesteld:
dhr. J. van Hardeveld (Raadslid)
mevr. F.D. Sedee (Raadslid)
dhr. L.J.H.van As (Wbv. Baarn)
dhr. H.S. Stangenberger (A.W.V. Ons Belang)


In het secretariaatschap heeft een mutatie plaatsgehad. Na jarenlang dit (ondankbare werk te hebben gedaan heeft de heer J. Benjamin deze taak neergelegd.
Thans is de heer W.A. Hall als toegevoegd secretaris (zonder stemrecht) aangewezen, terwijl mej. C.M. Dijkman als gemeente­ambtenares de zorg heeft voor de algehele administratieve woonruimtezaken.
Eenmaal per 14 dagen komt de volledige commissie bijeen, om eventueel beschikbare woonruimte toe te wijzen. Eenmaal per 14 dagen vindt er ook een spreekavond voor woning­zoekenden plaats, waarin de bovenvermelde leden bij toerbeurt zijn vertegenwoordigd.
Voor onze vereniging heeft vooral in het afgelopen jaar de heer H. de Vries deze spreekuren waargenomen, als plaatsver­vangend lid voor onze vereniging in de woonruimteverdelingcommissie.
Geconstateerd en gelukkig vermeld kan worden, dat in zeer goede verstandhouding de verdeling van woonruimte heeft plaatsgevonden, temeer ook, omdat met de belangen van onze leden zeker rekening werd gehouden.

Nabeschouwing
Getracht is u te vertellen, hetgeen zich in de afgelopen periode heeft afgespeeld.
Veel is onbeschreven gebleven, omdat toch naar een beknopt­heid van verslaggeving moet worden gestreefd. Het belangrijkste gebeuren is, menen wij, zodanig vastgelegd, dat onze leden toch juist zijn geïnformeerd.


H.S. Stangenberger
Secretaris         
Leen Bakker
Geplaatst door L.J.A.Bakker 

http://ljabakker.magix.net/website

Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op Facebook en Twitter  

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen