dinsdag 31 december 2013

Het wapen van Baarn hoe zat dat ook al weer !Het wapen van Baarn hoe zat dat ook al weer !
Wapen van Baarn
vanaf ± 1310 tot 5 maart 1867


Toen Baarn omstreeks 1350 tot stad verheven werd, mocht het ook een eigen wapen voeren. De stad koos als wapen een bisschopsfiguur met mijter en staf (in goud) centraal in een blauw schild geplaatst, dat als randschrift kreeg "Sigillum Civitatis Barnensis".
 

Bij besluit van 10 juni 1818 werd het wapen van 1350 gehandhaafd.Bij beschikking van de minister van Justitie van 5 maart. 1867 werd een nieuw wapen verleend. Het kreeg de volgende omschrijving:


Wapen van Baarn
5 maart 1867 tot 18 september 1969

"een schild van lazuur, beladen met een springend paard van zilver, getoomd van keel en geleid door een Romeinschen slaaf van goud, het schild gedekt met een gouden gravenkroon en gehouden door twee naar voren gekeerde leeuwen in natuurlijke kleur-, staande op een lint van keel, waarop als devies de woorden: vis temperata fortior gesteld zijn, alles omgeven van het randschrift: Gemeentebestuur van Baarn".


Beschikking van Minister van Justitie van 5 maart 1867

 
Wapen van Baarn
vanaf 18 september 1969

Ruim 100 jaar na vaststelling van het wapen van 1867 is het wapen weer in het oorspronkelijke wapen gewijzigd. Bij besluit van 18 september 1969 verleende Koningin Juliana aan Baarn het nu nog geldende wapen, met de volgende omschrijving: "in azuur een bisschop van goud".


De afdeling Bouwkunde van de gemeente Baarn maakte gebruik van schaftwagens. De werden dan gebruikt om de medewerkers van de afdeling Bouwkunde in te laten schuilen en eten.Het wapen van Baarn was ook afgebeeld op deze schaftwagens.Hieronder ziet u beide gemeentewapens afgebeeld.    

 
 
 
 
 

 
 
 
  
Het Raadsvoorstel nr.126  uit 1969 zag er als volgt uit:Bij beschikking van de minister van Justine van 5 maart 1867 werd het tegenwoordig door de gemeente Baarn gevoerde wapen verleend.
Dit wapen is als volgt omschreven:

"Een schild van lazuur, beladen met een springend paard van zilver, ge­toomd van keel en geleid door een Romeinschen slaaf van goud, het schild gedekt met een gouden gravenkroon en gouden gravenkroon en gehouden door twee naar voren gekeer­de leeuwen in natuurlijke kleur, staande op een lint van keel, waarop als devies de woorden:

vis temperata fortior gesteld, alles omgeven van het randschrift: Gemeentebestuur van Baarn.

Dit wapen word verleend op verzoek van de gemeenteraad welk verzoek mede berustte op de omstandigheid dat in 1857 de toenmalige gemeenten Baarn en De Vuursche werden opgeheven en een geheel nieuwe gemeente Baarn word gevormd.
   Intussen is alom de historische waarde van dat wapen bestreden en de argumenten daarvoor zijn naar onze opvattingen overtuigend. Reeds bij de begrotingsbehandeling voor1967 gaven wij als onze mening, dat ook de heral­dische tekortkomingen van het huidige gemeentewapen een wijziging daarvan rechtvaardigen.
   Wij delen de opvatting, dat het zinvol is het wapen te vervangen door het tevoren gevoerde waarvan de omschrijving luidt:
   "Een blaauw schild beladen met gouden bisschop."
   Herstel van het oorspronkelijke wapen is op historische en heraldische gronden zeer wel aanvaardbaar. Reeds op vele eeuwen oude stukken werd het wapen van de bisschop als zegel der gemeente Baarn aangetroffen en Pluim's geschiedkundige naspeuringen leveren ons een duidelijk beeld van de figuur van de bisschop.
   Voorts is nog een tinnen beker aanwezig met het jaartal1694 in de bodem, waarop eveneens een afbeelding van dit wapen voorkomt (een foto daarvan is bij de stukken gevoegd).
   Uit een en ander blijkt overduidelijk, dat een bisschop als de eigen­lijke figuur voor het wapen dezer gemeente moet worden beschouwd.
   Op grond van het vorenstaande stellen wij U voor, gehoord de commissie voor algemene zaken,overeenkomstig het bepaalde in het Koninklijke besluit van 23 april 1919, Stbl.no.181, tot Hare Majesteit de Koningin het verzoek te richten tot herstel van het bij besluit van de Hooge Raad van Adel van 10 juni 1816 bevestigde wapen de gemeente Baarn zijnde:
“Een blaauw schild beladen met een gouden bisschop”.
  Van dit wapen is een schets in kleuren ter inzage gelegd.
  Behalve de kosten verbonden aan de toekenning van het wapen wegens zegel en andere rechten zullen nog verschillende andere uitgaven gedaan moeten worden als tekenwerk, nieuwe stempels, clichés, etc. Ook de gemeentelijke voertuigen zullen van het nieuwe wapen moeten worden voorzien.
   Wij ramen de kosten van een en ander op fl 2500,- en stellen U voor een krediet tot dat bedrag beschikbaar te stellen ten laste van de begroting voor 1969.

Aldus de Burgemeester en Wethouders van Baarn.

 
Een voertuig wat voorzien moest worden van een nieuw wapen was een driewieler.

Deze driewieler werd eind jaren 60 gebruikt door de afdeling Bouwkunde.

De foto's zijn gemaakt in het Bos van Eijsendijk, achter het huis, bovenaan de berg, waar de Familie Jan van het Ent woonde


Leen Bakker
Geplaatst door L.J.A.Bakker http://ljabakker.magix.net/website
 
 
Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op Facebook en Twitter

Geen opmerkingen:

Een reactie posten