donderdag 12 november 2015

Vele momenten uit de tijd van Brandweer Baarn

Vele momenten uit de tijd van Brandweer Baarn zijn beschreven. Hierna in vogelvlucht wat er o.a. gebeurde tussen 1897 en 1941.

10-02-1897
Brand bij Frohn herstelplaats voor rijwielen. De opslag van veel gummibanden zorgde voor voedselbron der vlammen. Oorzaak; het uit de haak vallen van een petroleumlamp.

10 februari 1897
Op zondagmorgen 7 februari was er brand in de woning van de heer Brulleman aan de Laanstraat. De bovenvertrekken brandden uit. Oorzaak; bij het aanmaken van de kachel sloeg de vlam in het behangsel, zonder dat het gemerkt was door de dienstbode die de kachel aanmaakte en het vertrek had verlaten.

24-11-1897
In de plaats van den heer H.E. Hoegsma, die als opperbrandmeester heeft bedankt, is m.i.v. 1 januari a.s. benoemd de heer T. Hofs, gemeenteopzichter.

11-12-1897
Benoeming per 1 januari tot opperbrandmeester de hr. G. Koelewijn, tot brandmeester J.C. v.d. Veen en J.C. v. Kerkhof en tot onderbrandmeester J. Hartog.

26-05-1911
Op de Brink waren ’s avonds om 7 uur de brandmeesters met de onder hun ressort behorende brandweerlieden, met de slangenwagen opgekomen, om door de opperbrandmeester te worden geïnspecteerd. Ook de aanwezige politie die met de inspecteur aanwezig was, ontving van de brandweer instructies hoe te handelen in geval van een brand.

17-08-1911
‘Een binnenbrandje in het huis van Mevr. De Wed. Erohn aan de Laanstraat wordt door de direct aanwezige politie met eenige brandbluschapparaten gebluscht.’
Een dag later brandde de woning aan de Zandvoortweg, bewoond door het gezin van tuinman R. tot de grond toe af. Van de inboedel, die niet was verzekerd, kon niets worden gered.

08-11-1912
Hooibrand bij J. Bos op de boerderij De Katoenbaal onder Groeneveld. Hoewel twee brandspuiten van Baarn en Eemnes spoedig ter plaatse waren, kon niet verhinderd worden dat twee grote schuren en hooibergen in de as werden gelegd. In de gemeenteraadsvergadering van 30 augustus 1912 ligt er een voorstel van B&W tot het verstrekken van gratificatie van ƒ 10 en van ƒ 5 aan brandmeesters en commandeurs wegens buitengewone diensten bij genoemde brand.

20-02-1914
Besluit verhuur woning annex brandspuithuis aan J.H. Stoffels voor ƒ 156 per jaar.

16-05-1914
‘De burgemeester der gemeente Baarn brengt ter kennis dat het, met het oog op het ontstaan van boschbranden, zeer gevaarlijk is in bosschen brandende lucifers of andere voorwerpen, welke brand kunnen veroorzaken, neer te werpen. Een ieder wordt dan ook dringend verzocht zo veel mogelijk mede te werken om boschbranden te voorkomen, terwijl allen worden aangespoord behulpzaam te zijn bij het blusschen van boschbranden.

23-05-1914
Door het overkoken van melk brandt om 10.30 uur het huis van schilder N. Bos aan de Penstraat volledig uit. Ook een achtergelegen woning kreeg veel brand- en waterschade. Zelfs het op een tiental meters gelegen Nutsgebouw werd geheel geblakerd. De brandweer bluste het vuur met een slang op de waterleiding aan.

27-06-1914
Brandgevaar. Door het broeien van hooi. B&W vragen de aandacht van landbouwers om te komen tot het nemen van voorzorgsmaatregelen. Het gras moet werkelijk hooi zijn voor het wordt binnengehaald. ‘In de tweede plaats is het noodig dat eene behoorlijke hoeveelheid zout in het hooi gestrooid wordt en lagen oud hooi of stroo er tusschen wordt aangebracht. Zout en lagen oud hooi temperen broei.’

15-08-1914
‘Bij de familie Van den Grift geraken op zondag 9 augustus twee hooibergen in brand. De branden waren niet te blusschen. De brandweer bepaalde zich ertoe het rieten dak van de boerderij en de nabijgelegen schuur nat te houden. Er was een verlies van 300.000 pond hooi. De geheele week was een dag- en nachtploeg der brandweer bezig de belendende perceelen voor gevaar te vrijwaren en het brandende hooi uit te halen.’

01-09-1917
Een met naam en toenaam genoemde sigarenfabrikant uit Krommenie veroorzaakte door het roken van een sigaar brand in een der bossen van de koningin-moeder. Pogingen om de brand uit te trappen mislukten, waarop de dader met zijn familie op de vlucht sloeg. Een fietser die e.e.a. had zien gebeuren, waarschuwde een rijksveldwachter. Het O.M. eiste bij de rechtszitting een boete van ƒ 150 subs. dertig dagen hechtenis.

05-07-1923
Per 16 juli wordt er eervol ontslag verleend aan W. van Leersum als assistent-opperbrandmeester.

11-01-1924
Brandwezen. ‘Naar aanleiding van de in de Eerste Afdeling bepleite reorganisatie der Brandweer zij er op gewezen, dat deze dienst reeds zeer zuinig werkt en dat reeds 15 gemeentewerklieden van de brandweer deel uitmaken. Het aantal commandeuren verminderen moeten Burgemeester en Wethouders ontraden. Deze wonen vlak in de buurt der overal door het dorp verspreide spuitenhuizen en kunnen daardoor bij brand het spoedigste hulp bieden. Uit het jongste jaarverslag van den Opperbrandmeester blijkt, dat de in het afgelopen jaar plaats gehad hebbende brandjes vrijwel alle door de commandeurs zonder hulp zijn gebluscht. Centralisatie lijkt Burgemeester en Wethouders gevaarlijk toe.’

11- 04-1924
Brand op de zolderverdieping Nieuw Baarnstraat 41 bewoond door E. Dijkhuizen. De zolderverdieping met slaapkamers brandde geheel uit. Er was veel schade omdat de gehele inboedel op zolder was opgeslagen i.v.m. schoonmaakwerkzaamheden van de benedenverdieping.

09-05-1924
Een brand bij S. de Groot aan de Tromplaan. Bij de brand in het houten schuurtje komt een kunstmoeder met 160 kuikens om het leven.

27-08-1925
‘Brand in het galanterieënmagazijn van de heer Dijkhuizen aan de Nieuw Baarnstraat. In de nacht om ongeveer twee uur bemerkten de bewoners het vuur en spoedig stond het gehele perceel in lichterlaaie. De brandmeester Post was met materiaal spoedig ter plaatse, dra kwamen meer spuiten te hulp, en in betrekkelijk zeer korten tijd werd aan alle zijden de brand, die zich zeer ernstig liet aanzien, met verscheidene spuiten bestreden. Daar met den straffen wind de belendende percelen groot gevaar liepen, werd de Vrijwillige Brandweer Soest gewaarschuwd die al gauw met haar prachtige motorspuit op weg was om hulp te verlenen.’

13-12-1928
Brand op de zolder bij bakker S. aan de Nieuwstraat. Met slang op de waterleiding is men de brand al meester voor de komst van de brandweer. De bakkersknecht raakte een groot gedeelte van zijn kleren kwijt.

16-01-1931
Er is een bericht in de krant opgenomen dat de brandkranen voor oningewijden moeilijk te vinden waren, maar dat ze thans aangeduid werden door witte paaltjes met afstandsvermelding van de brandkranen.

22-05-1931
Er is een bosbrand bestreden met materiaal uit de geplaatste Boschbrandkasten. Het is echter gebleken dat maar zeer weinigen op de hoogte zijn van de plaats en de aanwezigheid van de kasten waarin geborgen zijn: spaden, pijlers, zagen, bezems van geprep. twijg enz.
De kasten zijn geplaatst op de Hooge Vuursche, de Lage Vuursche bij Pijnenburg, Buitenzorg en spoorwegovergang fietspad Kievitsdal, ’t Bluk op de grens van Baarn en Hilversum.

12-06-1931
Burgemeester en Wethouders berichten dat er kisten met ‘brandbluschmiddelen’ zijn geplaatst bij:

A. Veldhuizen, Praamgracht 27
G. v.d. Brink, Hooge Vuursche 1
J. Dijkgraaf, Amsterdamsestraatweg 27
F. v.d. Kamp, Groeneveld 15
G. Vervat, Lage Vuursche 21

02-06-1932
Een hit verbrand
‘In en schuur, staande op het erf van den ingezetene H. aan de Heemstralaan, brak zondagavond laat brand uit. Een zich in de schuur bevindende hit maakte door zijn lawaai de omwonenden op de uitgebroken brand opmerkzaam. De groentehandelaar H. had zich juist te ruste begeven. Het was, dank zij toegeschoten hulp, spoedig mogelijk water te geven uit een paar brandslangen. Terwijl de motorspuit van de gemeente tevens spoedig ter plaatse was en assisteerde. De hit kon evenwel niet gered worden, daar het vuur reeds te snel voortgang had gevonden, het beest kwam dan ook jammerlijk in de vlammen om. De schuur brandde af.’

29-11-1934
Bij de School met de Bijbel aan de Laanstraat werd een ontruimingsoefening gehouden omdat men wel eens wilde weten hoe snel een school ontruimd kon zijn. In drie minuten bleek de ontruiming te zijn voltooid.

22-08-1935
Bij een hooibrand aan de Heemstralaan ging 80.000 pond hooi verloren. De brandweer kon, mede door de gunstige wind, overslag naar de aangrenzende hooiberg voorkomen.

26-03-1936
Op 1 april van dit jaar is de officiële installatie van de noordelijke strook van de Utrechtse Brandweer Vereniging waaronder Baarn en Soest.

22-09-1938
Uitslaande brand bij Hertogh aan de Laanstraat. Veel gevaar was bij deze brand voor de tegenover gelegen huisjes met de rieten daken.
De redacteur looft de brandweer voor zijn inzet en geeft aan dat ondanks dat er weinig branden zijn, de brandweer toch zeer berekend is voor zijn taak. De complimenten gaan ook naar de opperbrandmeester F.F. de Booij en diens assistent M. de Zwart, die er door hun snelle optreden voor zorgden dat er met zes stralen water werd gegeven. De bovenverdieping van het pand brandde geheel uit. De brand werd gemeld om 02.15 uur en de nablussing duurde nog de gehele nacht en morgen. Om 03.30 uur begaven de gebinten het en stortte de bovenverdieping in.

22-12-1938
Er is brand uitgebroken in het clubgebouw van de Baarnse Hockeyvereniging. Hierbij ging het topje van het gebouw verloren. Des avonds brandde het huisje opnieuw, de turfmolm die het waterreservoir in de toren tegen vorst moest beschermen, was opnieuw aan het branden gegaan, hoewel de brandweer des middags dacht dat het vuur in deze turfmolm geblust was.

11-05-1939
In verband met de aanschaffing van kleine brandspuiten voor de luchtbeschermingsdienst is op het Brinkplein een begin gemaakt met het graven van brandputten. Ook op andere punten in het dorp zullen deze putten worden aangelegd.

05-10-1939
Geheimzinnige brand
Een villa aan de Spoorweglaan nummer 8 brandde na een explosie in zijn geheel uit. Bij de bluswerkzaamheden werd de brandweer geholpen door militairen die vlakbij in bivak lagen. De huurder werd verhoord en nadien is hij onder verdenking van brandstichting onder arrest gesteld.

02-11-1939
Op 29 oktober neemt de brandweer afscheid van zijn commandant F.F. de Boois. De heer De Boois is ruim negen jaar als commandant van de brandweer in dienst geweest en hij heeft ervoor gezorgd dat de brandweer werd gereorganiseerd en het materiaal, door aanschaf van motorspuiten, werd gemoderniseerd.


01-02-1940
De krant bericht dat het mooiste gebouw in de omtrek, het Kasteel De Hooge Vuursche, is afgebrand. De brand in het kasteel heeft gewoed op vrijdag 26 januari en is waarschijnlijk ontstaan door het laten aan staan van een elektrisch kacheltje. Door de grote droogte, ontstaan door een lange vorstperiode, trokken de vlammen in een oogwenk het gehele kasteel door. De brandweer moest eerst nog bijten in het ijs van de vijver hakken voor men de beschikking had over bluswater. De op het terrein aanwezige particuliere brandkranen waren diep onder de sneeuw verborgen en niet voorzien van aanwijspaaltjes. Het achtergedeelte van het kasteel bleef redelijk intact. De brandweer van Hilversum verleende assistentie. Van het inwendige van het kasteel bleef nagenoeg niets gespaard. De brand trok veel belangstelling en tot in de wijde omgeving stonden auto’s geparkeerd. De eigenaar, de heer J.A.L. van den Bosch, verbleef ten tijde van de brand in Amerika.

26-06-1941
Een schuur brandde uit bij de heer Schouten aan de Hoofdstraat. De gehele inventaris ging bij deze brand verloren. Een paard kon gered worden. Belendende percelen bekwamen schade.


Het boek over de Brandweer van Baarn "Waarom Redden" is te koop voor een klein prijsje (€ 8,00). Kijk in onze webwinkel
Het Boek "Waarom Redden"Geplaatst door L.J.A.Bakker oud korpslid van Brandweer Baarn
http://www.grijsvuur.nl
http://ljabakker.magix.net/website#Startpagina
Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op Facebook en Twitter