donderdag 20 maart 2014

BAARN TREURT

Koningin Emma
Precies vandaag 80 jaar geleden schreef Dr. P.V. Astro het volgende.

Na dagen van onzekerheid en angst, waarin duizenden met hun gedachten toefden bij Haar, die in het hart van ons volk zulk een groote plaats innam, is thans de slag gevallen en heeft ons het verpletterend bericht bereikt, dat H. M. de Koningin-Moeder, onze Ambachtsvrouwe, is heengegaan.De Salon in het Paleis Soestdijk
 
 
 
 
 
 
 
 
Met groot medelijden en oprechte deelneming gevoelen wij allen. wat het verscheiden van Koningin Emma inzonderheid beteekent voor H.M. de Koningin, Z.K.H. den Prins, H.K.H. Prinses Juliana en de familieleden van Haar, die steeds zooveel liefde en trouw om zich spreidde, en die zoo in den vollen zin van het woord een echte Moeder en Grootmoeder was.Het zomerverblijf van H.M. de Koningin-Moeder te Soestdijk
En Baarn treurt.

Een grauwe lucht, waaruit schaars druppelen vallen, hangt over ons mooie dorp, dat wacht op de lente, een lichte nevel waart door de bosschen, waar alles fluistert van droefheid. Somber staat het witte paleis Soestdijk met gesloten luiken en gordijnen achter 't groote grasveld, Bijkans schuchter bewegen zich degenen. die hun naam gaan plaatsen in ’t boek, dat in den rechtervleugel van ‘t leege gebouw ter teekening ligt en waarbij in gedrukte stemming een jeugdige lakei wacht houdt. Zelfs de vogels, die voor enkele dagen reeds luid kwinkeleerden in de takken, schijnen onder den indruk van de trieste stemming en zwijgen.

Ja, Baarn treurt.

Want uit ons midden is heengegaan Eene, die zooveel gegeven heeft sinds Zij als onze Ambachts-vrouwe jaarlijks het Paleis Soestdijk gedurende maanden bewoonde. Eene, aan wie wij zoo gaarne gaven alles wat wij aan liefde, aan trouw, aan aanhankelijkheid konden geven.

 
Iedereen weet, hoe H.M. Haar uitgestrekte bosschen steeds openstelde voor elk die ervan wilde genieten. Iedereen weet, hoe Zij gaarne voor Zendingsfeesten, Landdagen van het Leger des Heils en andere groote feestelijke openluchtsamenkomsten gastvrijheid verleende op Haar gronden en dan als ‘t maar eenigszins mogelijk was, deze opluisterde door Haar zoo door velen gehoopte tegenwoordigheid. Elkeen weet, hoe H.M. steeds belangstelde in ‘t wel en wee van de stichtingen in ons dorp. Hoe Zij gronden beschikbaar stelde voor den bouw van ‘t Ziekenhuis van de Vereeniging voor Zieken­verzorging en later voor de uitbreiding daarvan. Hoe Zij belangstelde in alles wat de Kerkelijke gemeente aanging. Niet iedereen weet, hoe Zij de door Prinses Anna Paulowna ingestelde Commissie van Weldadigheid niet alleen geldelijk steeds steunde, maar ook met raad en daad de Commissie terzijde stond bij de oplossing van problemen, die zich door de gewijzigde tijds­omstandigheden in haren arbeid voordeden.


De jaarlijkse hulde aan de beminde Vorstin
door de Baarnsche bevolking op den 2e Augustus

En weinigen weten, hoe H.M. menigmaal in stilte weldeed en hielp, waar hulp noodig bleek.

Zoo was onze Ambachtsvrouwe blij met de blijden en treurde Zij met de treurenden.

Gisterenmorgen zei een oude vouw, die in vroeger jaren "op ‘t paleis" had gewerkt: "Ik heb een slechten nacht gehad, dokter, want ik moest veel hoesten en dan dacht ik maar voortdurend: nu zal de Koningin-Moeder 't nog wel benauwder hebben - want Zij is altijd zoo goed voor mij geweest."

En eenige jaren geleden zei eens een oudje tot mij: "Ik ben blij dat Moeder morgen weer komt, want dan is het altijd zooveel gezelliger in Baarn."

Toen ik even verbaasd keek, dat te hooren uit den mond van een bijkans tachtigjarige, hielp zij mij uit de moeilijkheid door mij er op te wijzen, dat dan de Koningin-Moeder weer kwam.

Zoo leefde Koningin Emma met Baarn mede, zoo waardeerde Baarn de edele Ambachtsvrouwe, die het jaarlijks op 2 Augustus huldigde.

Want “het" Oranjefeest te Baarn was op 2 Augustus. Dan was de geheele Koninklijke Familie op het Paleis te gast en jubelden wij Haar toe, Haar, onze geliefde, onze geëerde Ambachtsvrouwe en in Haar het gansche Koninklijk gezin.

Nu is dat alles voorbij. Baarn treurt - maar wij blijven dankbaar voor alles wat God ons gegeven heeft zoovele jaren lang in onze Koningin-Moeder, Baarns Ambachtsvrouwe.

Dr. P.V. Astro was Voorzitter der Permanente Oranje-Commissie te Baarn.De begrafenis met de 8 zwarte paarden ervoor

Volgende keer een kort verhaal over "Koningin Emma te Soestdijk". Daarin is onder andere te zien het zogenaamde "Poppen-tuinhuisje" in het Emmapark.Leen Bakker
Geplaatst door L.J.A.Bakker

http://knipselsuitkranten.nl

http://www.grijsvuur.nl

Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op Facebook en Twitter

Geen opmerkingen:

Een reactie posten