donderdag 27 maart 2014

Koningin Emma te Soestdijk


Paleis Soestdijk in 1934 let vooral eens op de enorme bomen
 De verhouding van Koningin Emma tot het Nederlandsche volk is niet voldoende en juist uitgedrukt door te zeggen, dat Zij populair was. Natuurlijk was Zij populair in den gewonen zin van het woord, dat men de Koningin-Moeder graag zag, doch populariteit in de gangbare beteekenis genoot Zij niet. Daartoe toonde Zij altijd te veel waardigheid, eenvoudige, beminnelijke waardigheid; de Koningin-Moeder was meer dan populair. Zij was bewonderd en bemind.

Aanbieding van een huldeblijk aan Koningin Moeder
op Haar verjaardag op het paleis te Soestdijk
 
Als u wel eens op den grooten weg naar Amersfoort hebt stilgestaan bij het paleis te Soestdijk, dan zult u gezien hebben, dat velen daar hun wandeling, fietstocht of autorit even onderbraken; altijd stond er een groepje bij het hek van het paleis, wachtend of men de Vorstin misschien zou zien in het park of achter een der vensters, of in den auto als er werd uitgereden voor den dage­lijkschen rit. De Koningin-Moeder was bemind, en men wachtte altijd graag om de Bewoonster van het paleis te Soestdijk of aan het Lange Voorhout te Den Haag even te zien. Ook zij, die in de naaste omgeving van Koningin Emma leefden, en het personeel in de paleizen zijn eenstemmig in hun lof en bewondering voor de Koningin. Zooals ons ten overvloede nog eens werd verzekerd, toen wij een onderhoud hadden met iemand uit de omgeving van Hare Majesteit. Onder het personeel der paleizen is slechts één algemeen oordeel over de Koningin-Moeder: een hoogstaande vrouw, met een scherp ver­stand en een helder inzicht in veel meer zaken en onder­werpen, dan men oppervlak­kig zou denken.


De Koningin maakte lederen dag een rijtoer, zoo werd er verteld, maar zij maakte ook iederen morgen een wandeling in het park van het paleis, in de omge­ving of in Baarn, waar ieder­een Haar kende en waar Zij ook iederen Zondag in de kerk werd gezien. Wanneer Zij in het park wandelde, sprak Zij niet zelden de tuin­lieden of andere leden van het personeel aan, en wan­neer bij een van hen een zieke thuis was, kon men er op rekenen, dat Zij er naar informeerde en blijk gaf, dat Zij met allen meeleefde, het­geen ook duidelijk blijkt uit Haar vele ziekenbezoeken. Aldus was het voor de leden der hofhouding en van het personeel alleszins begrijpe­lijk, dat Prinses Juliana, zooals algemeen bekend is, graag een bezoek bracht aan het paleis, om eenige dagen bij Haar Grootmoeder te Soestdijk of in Den Haag te verblijven.

Zowel H.M. Koningin Wilhelmina en later H.K.H. Prinses Juliana speelden in hun jeugd dikwijls in het z.g. Poppenhuisje, wanneer zij Koningin Emma te Soestdijk bezochten.

Het Poppenhuisje

H.M.Koningin Emma, vernamen wij, was een voorbeeld van eenvoud en werklust. Ledig­heid kende Zij niet; buiten de uren voor rijtoer en wandeling werd de dag in het paleis niet in rust en ledigheid doorgebracht. Velen in Haar om­geving werden vereerd met een handwerkje, dat de Koningin zelf gemaakt had. Wanneer er bezoek was van familieleden ten paleize of bij andere feeste­lijke gelegenheden of ontvangsten, volstond de Koningin er niet mede, enkele aanwijzingen te geven, maar persoonlijk stelde Zij zich op de hoogte en verzekerde zich, dat niets vergeten was en alle noodige schikkingen getroffen waren. Zij beperkte Haar belangstelling niet tot een officieel vluchtig bezoek, zooals bijv. bleek bij tentoonstellingen, waar Zij zich niet slechts liet rondleiden, maar inderdaad ook alles met belangstelling zag. Wan­neer er bijv. een bloemen-tentoonstelling was be­zocht, volgden er later altijd orders, om die en die bloemen en planten, welke de Koningin gezien en bewonderd had, te bestellen voor het park of de kassen te Soestdijk. Bij haar wandelingen in 't park volgde zij met belangstelling den aanleg van nieuwe perken, den groei van bijzondere bloemen in de kassen, gaf zelf aanwijzingen voor het verplaatsen van boomen, het planten van heesters, veranderingen en nieuwen aanleg, enz., en, zoo werd ons verzekerd, daarbij bleek, dat de Koningin met kennis van zaken sprak en handelde; de uitkomst gaf Haar gelijk.

Aldus is het geen won­der, dat wij in Baarn en in de omgeving van het paleis te Soestdijk getroffen werden door de bedroefde bezorgd­heid tijdens de ziekte van Koningin Emma, 'n bezorgd­heid, die maar al te gegrond bleek te zijn. Zooals overal elders was de Koningin in den omtrek van Haar zo­merverblijf gezien en bemind; men kende Haar en miste Haar noode, wanneer Zij naar Den Haag vertrok, men leefde met Haar mede, zooals de geliefde Vorstin met allen in Haar omgeving meeleefde.

 
Leen Bakker
Geplaatst door L.J.A.Bakker

http://knipselsuitkranten.nl

http://www.grijsvuur.nl

Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op Facebook en Twitter

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen