donderdag 17 april 2014

Baarn als Woonplaats

Woont ge in Nederland, maar overweegt ge om een of andere reden verandering van woon­plaats, hebt ge het plan u in Nederland te vesti­gen en verkeert ge nog in twijfel omtrent de plaats. waar ge u zult nederzetten, maakt ge plannen om uw vacantie door te brengen. Zo begon Broekhuyzen zijn pleidooi om in Baarn te komen wonen in deel 1. Nu het tweede deel van zijn pleidooi:
We zeiden u reeds: de belastingen zijn laag in Baarn en zeer laag in verhouding tot alle geriefelijkheden, welke een zorgzaam gemeentebestuur den inwoner biedt. Op de vermogenbelasting worden geen gemeentelijke opcentengeheven, op de personeele belasting van 70 tot 110, op grondbelasting 80 opcenten voor gebouwde en 20 opcenten voor ongebouwde eigendommen, terwijl ook op de autobelasting (personeele belasting) door de gemeente geen opcenten geheven worden.

Laanstraat hoek Oranjestraat
Een volgende aangelegenheid, die voor een gezin van buitengewoon groot belang kan zijn is het onderwijs. Nu dit is in Baarn wel heel goed verzorgd, niet alleen door de gemeentelijke overheid, maar ook door particulieren. Om te begin­nen met het fröbelonderwijs heeft Baarn een openbare, een christelijke en een katholieke school voor voorbereidend onderwijs, lager on­derwijs wordt gegeven op vijf gemeentelijke. 4 christelijke en 2 katholieke scholen en op de school voor neutraal bijzonder onderwijs, uitge­breid lager onderwijs geven één gemeentelijke, twee christelijke en één katholieke school. Voor­bereidend hooger en hooger onderwijs kan men volgen aan het Baarnsch Lyceum, dat omvat: a. een gymnasium. b. een mathematisch-physische en c. een litterair-economische H.B.S. welke laatste veel overeenkomt met een hoogere han­delsschool.

Baarns Lyceum sinds 1919


Ten slotte is Baarn nog een driejarige handelsavondschool rijk, waar les gegeven wordt in Nederlandsch, Engelsch en Duitsch met de handelscorrespondentie in die talen, in boek­houden, machineschrijven, stenografie, handels­rekenen, handelsaardrijkskunde, handelskennis en handelsrecht. Ge ziet het, ge kunt te kust en te keur gaan en, hebt ge kinderen, die een acade­mische opleiding wenschen, welnu, Utrecht is vlakbij en een spoorabonnement daarheen is niet duur. Degene onder onze le­zers. die voor korten of langen tijd tijdelijk in Baarn komen, en die van hun rust willen genieten, zonder de beslommeringen van een eigen huishouding, verwijzen wij naar het groot aantal goede hotels en pensions, waarvan zeer vele naar de meest moderne eischen zijn ingericht. Zij, die de voorkeur geven aan de inrichting van een eigen "home", vinden woningen te huur in alle prijzen, terwijl voor hen die zich de weelde willen permitteeren van een eigen huis, groote en kleine woningen met groot of klein erf te koop zijn voor billijken prijs (van f 3.50 tot .f 6.- per vier­kanten meter) grond beschikbaar is in rustig en mooie omgeving.

Het spreekt vanzelf dat een goed ingerichte gemeente als Baarn, gas en electrisch licht heeft. Voor het eerste is de prijs 9 cts. per M ³, voor 't tweede 23 cts. per K.W.U" terwijl voor beide een contract kan worden gesloten met vastrecht­tarief. Baarn is opgenomen in den Rijkstelefoon­dienst; het kantoor is dag en nacht geopend, ook des Zondags. De aansluitingskosten bedraqen f 36.- per jaar, terwijl de prijs per aangevraagde aansluiting 2 1/2 cts. is.

Ofschoon wij gaarne voor u hopen, dat ge zoo weinig mogelijk een dokter zult noodig hebben in ons gezonde dorp, is het toch een geruststelling te weten, dat steeds goede medische hulp is te verkrijgen, ook op specialistisch gebied, n.l. voor ooq-, neus-, keel- en zenuwziekten. Drie tand­artsen verleenen hulp voor mondhygiëne, ter­wijl Baarn ook enkele inrichtingen voor massage rijk is. En "last not least". kan onze gemeente bogen op een goed geoutileerd ziekenhuis, waar­in ook gelegenheid is voor diathermie- en hoogte­zonbehandeling. Dit ziekenhuis is geheel naar de eischen des tijds ingericht, met volledige Rönt­gen-installatie en chirurgische behandeling. Een wijkverpleging verleent in geval van ziek­ten uitstekende hulp tegen een billijk tarief.
Wilt ge het genot smaken van een weldoend bad. Welnu, ook in dat opzicht kan Baarn alles bieden. Een  modern badhuis met soorten badkuipen in het centrum der gemeente staat ’t heele jaar voor u open (zeer billijke tarieven), terwijl in den zomer twee keurig ingerichte zweminrichtingen (waarvan één een kostelooze) uw verlangen naar de zwemsport ten volle kunnen bevredigen.In de onmiddellijke nabijheid is een bootenhuis, de verzamelplaats van alle liefhebbers van roei-, zeil- en motorbootsport.

Musis Sacrum

Ook voor uw geestelijke ontspanning wordt in Baarn uitstekend gezorgd. Sinds enkele jaren is onze gemeente een schouwburg rijk, waarop menige groote gemeente niet zonder reden jaloersch is. Als we u zeggen, dat het tooneel, dat gebouwd werd naar de aanwijzingen van Eduard Verkade, even groot is als dat van den Stadsschouwburg te Amsterdam, zult ge uw aan­vankelijke gedachte aan een "dorpsschouwburg" wel laten varen. Dit gebouw "Musis Sacrum'' wordt geheel "con amore" beheerd door een drietal heeren, die er eer in stellen te zorgen, dat er slechts kunst van het beste gehalte wordt voorgezet aan het publiek. De abonnementsvoorstellingen (acht per seizoen) zijn steeds uitverkocht, terwijl ook de Zondag-middagconcerten zich in een stij­gende belangstelling mogen verheugen. Daar­naast worden gegeven opvoeringen van operette' s, avonden van "kleine kunst" etc. Kortom, voor hen, die van tijd tot tijd eens "iets anders willen", wordt op afdoende wijze gezorgd. Dat er in Baarn overvloedige gelegenheid is tot het maken van buiten­gewoon mooie wandelingen, behoe-ven wij u zeker niet te zeggen. Maar dat Baarn een uitgebreid net heeft van uitstekend onderhouden rijwielpaden, kondt ge moeilijk vermoeden. Toch is dit zoo. De rijwielpaden van de ver­eeniging Gooi- en Eemland en U.M.O. stellen u in staat een groot deel van de bosschen en heidevelden van Utrecht en het Gooi te doorkruisen, zonder daarbij gebruik te maken van de meer of minder drukke verkeers­wegen. Zonder angst of vrees kunt ge uren en uren genieten van de gezonde beweging op uw rijwiel en van de mooie na­tuur, waardoor uw pad u voert. 

De weg bij Groeneveld is aanmerkelijk breeder geworden
Zijt ge liefhebber van andere takken van sport: ten­nissen, paardrijden, hengelen, voet- of korfbal. gymnastiek, kegelen, schaken, dammen, ge kunt aan dat alles hier uw hart ophalen. Zoowel voor dames als voor heeren is Baarn een gelegenheid rijk. waar men zijn kennissen geregeld kan ontmoeten en de middagen onder aangenamen kout of onder ‘t leggen van een kaartje kan door­brengen. Te Baarn zijn vele goed ingerichte winkels, zoodat men niet naar elders behoeft te gaan om zijn inkoopen te doen. Van gemeente­wege is men thans begonnen de winkelstraten te moderniseeren, waardoor de gezelligheid van het winkelen niet weinig wordt bevorderd, terwijl de winkeliers zich beijveren door 'n groote keuze en een voorkomende behan­deling, hun clienten tevreden te stellen.
 
Aldus de Voorzitter van V.v.V. "Baarnse Bloei",

BROEKHUYZEN

in maart 1932Geplaatst door L.J.A.Bakker

http://www.grijsvuur.nl

e-mail: bakker.groenegraf@gmail.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten